ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

Τύπος μαθήματος       : Μικτό

Ω/εβδ                          : 3 Θ + 2 Ε

Δ.Μ./ECTS                : 9

Τυπικό εξάμηνο         : Α΄

Επίπεδο μαθήματος   : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος :Να κατανοήσουν σε βάθος οι φοιτητές την έννοια tης νοσηλευτικής σαν διεργασία φροντίδας, της οποίας επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και σκοπός η διατήρηση και προαγωγή της υγείας.

Σκοποί μαθήματος: Να  καταστήσει τους φοιτητές ικανούς :

1) Να αναφέρουν τον ορισμό της υγείας , τη θεωρία της πολλαπλότητας των παραγόντων που προκαλούν την ασθένεια. Την έννοια και τα επίπεδα της πρόληψης  (Πρωτογενής, Δευτερογενής,Τριτογενής). Την έννοια της ολότητας του ανθρώπου σαν βιο-ψυχο-κοινωνικής οντότητας.

2) Να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας τις οποίες να μπορούν να χρησιμοποιούν για τη διεργασία της συλλογής πληροφοριών, όπως η λήψη και ακριβής καταγραφή του νοσηλευτικού ιστορικού , καθώς επίσης και για τον σχεδιασμό της φροντίδας. 

Περιγραφή μαθήματος :

Εισαγωγή στην επιστήμη της Νοσηλευτικής . Φιλοσοφία της  νοσηλευτικής και νοσηλευτικής εκπαίδευσης .Που σπουδάζεται η Νοσηλευτική .Προοπτικές εξέλιξης τομείς εργασίας των Νοσηλευτών. Εισαγωγή στις έννοιες της υγείας, αντιμετώπισης και προσαρμογής. Μηχανισμοί άμυνας του ατόμου. Παράγοντες που επηρεάζουν  την υγεία .

Επίπεδα πρωτογενούς, δευτερογενούς  και τριτογενούς πρόληψης. Ολιστική θεώρηση της υγείας. Θεωρία Συστημάτων. Εισαγωγή στην έννοια της επικοινωνίας. Μοντέλα – Μορφές Επικοινωνίας.  Εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας και δεξιότητες που την διευκολύνουν. Οι ανάγκες του ανθρώπου και η Ιεραρχική κλίμακα των αναγκών κατά MASLOW. Νοσηλευτικές δεξιότητες:Παρατήρηση –συνέντευξη –φυσική εξέταση-λήψη και ακριβής καταμέτρηση ζωτικών σημείων. Εισαγωγή στην Νοσηλευτική διεργασία-Σκοποί και Στάδια.. Νοσηλευτική αξιολόγηση αναγκών και προβλημάτων του ανθρώπου.  Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών . Νοσηλευτικό ιστορικό –νοσηλευτική Διάγνωση .Νοσηλευτικές θεωρίες: Περιγραφή – δυναμικά στοιχεία και Περιορισμοί  των Νοσηλευτικών θεωριών της Henderson, Orem, Neuman, Rogers και Roy.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1.Σαββοπούλου Γ. Βασική Νοσηλευτική : Μια βιο-ψυχο-κοινωνική προσέγγιση .Αθήνα, Ταβιθά, 1999.

2.Sorensen,K

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ  Ι

                

Τύπος μαθήματος    : Μικτό

Ω/εβδ.                      : 2Θ +

Δ.Μ./ECTS              : 3

Τυπικό εξάμηνο       : Α΄

Επίπεδο μαθήματος : Yποχρεωτικό

Στόχος μαθήματος: Να εξοικειώσει τους φοιτητές με την ανατομία του ανθρώπινου σώματος, τη δομή ιστών και οργάνων και τη μεταξύ τους σχέση .

Σκοποί μαθήματος: Oι φοιτητές να είναι σε θέση :

1)Να προσδιορίζουν τη χρησιμότητα της Ανατομίας σε σχέση με τη σπουδή και την άσκηση της Νοσηλευτικής.

2)Να περιγράφουν τη δομή των κυττάρων, των ιστών  και οργάνων και τη μεταξύ τους σχέση.

3) Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν την ανατομία  του  σκελετικού , κυκλοφορικού, αναπνευστικού , πεπτικού ,ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος και των επί μέρους οργάνων αυτών των συστημάτων .

Περιγραφή  μαθήματος: Γενικό μέρος. Κύτταρα, ιστοί, όργανα, συστήματα. Οστεολογία, συνδεσμολογία, αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό, ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα.

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Καμμά Α.«Ανατομική του Ανθρώπου» Εκδόσεις Edition 1998 

 

 

          

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  Ι

              

Τύπος μαθήματος       : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                         :  3 Θ

Δ.Μ./ΕCTS                 : 3

Τυπικό εξάμηνο          : Α ΄

Επίπεδο μαθήματος    : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος:

 Η εξοικείωση των φοιτητών με τους μηχανισμούς με τους οποίους

επιτυγχάνεται η φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου  οργανισμού,

σε επίπεδο κυττάρων, ιστών , συστημάτων και στο σύνολό του.

Σκοποί μαθήματος:

Οι φοιτητές να είναι σε θέση:

Να διαπιστώνει τη χρησιμότητα της μελέτης της Φυσιολογίας σε σχέση με τη Νοσηλευτική

Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά και  τους μηχανισμούς του ανθρωπίνου σώματος .

Να διαπιστώνει τις συγκεκριμένες  φυσιολογικές λειτουργίες και μηχανισμούς των κυττάρων, των ιστών, των οργάνων, των υγρών του σώματος, αναπνευστικού, κυκλοφορικού και λοιπών συστημάτων.

Περιγραφή μαθήματος:

Οργάνωση  ανθρωπίνου σώματος, χημική σύσταση κυττάρου, φυσιολογικές ιδιότητες κυττάρου, μηχανική και λειτουργίες της κυτταρικής μεμβράνης, υγρά του σώματος, αίμα, συστήματα άμυνας του οργανισμού, φυσιολογία του αναπνευστικού, κυκλοφορικού, ουροποιητικού συστήματος.Οξεοβασική ισορροπία.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1) Χατζημηνά  Επίτομος Φυσιολογία  Εκδόσεις Παρισιάνος

2) Πλέσσας Σ. Φυσιολογία  Εκδόσεις Φάρμακον 1997

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

Τύπος μαθήματος      : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                        : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS                : 3

Τυπικό εξάμηνο         : Α ΄

Επίπεδο μαθήματος   : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος:

 Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές ψυχολογικές έννοιες έτσι ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Σκοποί μαθήματος:

1)Να μάθουν την έννοια των ψυχολογικών όρων έτσι ώστε και άλλα   κείμενα ψυχολογίας να τους είναι προσιτά.

2)Να γνωρίσουν τις διαφορετικές ψυχολογικές θεωρίες.

3)Να προβληματιστούν για τα όρια της φυσιολογικής και παθολογικής συμπεριφοράς.

4)Να προβληματιστούν για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις στον επαγγελματικό τους χώρο.

Περιγραφή μαθήματος:

1)Εισαγωγικά :Η επιστήμη της ψυχολογίας, οι κλάδοι της ψυχολογίας, οι μέθοδοι της ψυχολογίας, οι συναφείς με αυτήν ειδικότητες, η διεπιστημονική ομάδα.

2)Λειτουργίες Συμπεριφοράς. Αντίληψη , μάθηση, μνήμη, νοημοσύνη, κίνητρα, συναισθήματα.

3)Οι Ατομικές διαφορές και οι παράγοντες που τις καθορίζουν. Περιβάλλον,  κληρονομικότητα.

4)Ψυχολογικές θεωρίες. Ψυχαναλυτική θεωρία, ψυχαναλυτική μέθοδος θεραπείας. Θεωρία της συμπεριφοράς, θεραπεία της συμπεριφοράς. Θεωρία της κοινωνικής μάθησης.  Ανθρωπιστικές θεωρίες.  Θεραπεία επικεντρωμένη στον πελάτη.

 

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Βοσνιάδου  Σ.  Επιμέλεια  Εισαγωγή στην ψυχολογία ,  Τόμος Β΄ (Gutenberg,   2000)

Bοσνιάδου Σ. Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Τόμος Α΄(Gutenberg, 2001)

 Παπαδόπουλος Ν. Ψυχολογία (Ελληνικά Γράμματα)

 Πασχάλης Αν. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ψυχολογίας (Παπαζήση).

N. Hayes Εισαγωγή στην Ψυχολογία Τόμος Α΄ (Ελληνικά Γράμματα).

 Δ.Παπαδάτου Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Ζερμπίνη)

 Μ.Κρανάκη Διαβάζοντας τον Freud (Εστία, 1986)

Sandy MacRae Επαγωγή από Στατιστικά Δεδομένα (Ελληνικά Γράμματα, 1996).

Sandy MacRae Μοντέλα και Μέθοδοι για τις Επιστήμες της Συμπεριφοράς.(Ελληνικά Γράμματα, 1996).

Sandy MacRae  Περιγραφή και Ερμηνεία  Δεδομένων (Ελληνικά Γράμματα, 1996).   

           

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

Τύπος μαθήματος     : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                       : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS               : 2

Τυπικό εξάμηνο       : Α΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος: Η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα από τις διαδοχικές φάσεις της οντογενετικής πορείας του ατόμου.

Σκοποί μαθήματος:

1)H κατανόηση από τους φοιτητές των διαδοχικών φάσεων που ακολουθεί η ανάπτυξη  έως ότου φτάσει κανείς στην ενήλικη ζωή και την Τρίτη ηλικία.

2)Η ευαισθητοποίηση τους, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες κάθε φάσης της ανθρώπινης ζωής.  

Περιγραφή μαθήματος:

1)Το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας.

2)Η Οντογενετική Πορεία του Ατόμου.

Βρεφική Ηλικία: Το νεογέννητο και οι αισθητηριακές και αντιληπτικές ικανότητές του.

Γνωστική ανάπτυξη κατά τη βρεφική ηλικία. Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Ψυχοσωματικές διαταραχές του βρέφους.

Νηπιακή Ηλικία Ψυχοκινητική ανάπτυξη . Γνωστική ανάπτυξη . Επιδράσεις της οικογένειας.

Παιδική Ηλικία – Σχολική Ηλικία Γνωστική ανάπτυξη. Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη.

Προσαρμογή στο σχολείο.

Εφηβεία Νοητική ανάπτυξη. Κοινωνική ένταξη. Οι ομάδες των εφήβων . Αναζήτηση της ταυτότητας.

Ωριμότητα και Τρίτη Ηλικία

Μητρότης-Πατρότης.

Γονεϊκή κρίση .

Οι συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές στο άτομο της τρίτης ηλικίας.

Η αλλαγή στην προσωπικότητα. Η αλλαγή των κοινωνικών ρόλων.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Παπαδόπουλος Ν.Ψυχολογία (Ελληνικά Γράμματα).

Hayes N.Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Τόμος Β΄ (Ελληνικά Γράμματα).

Παρασκευόπουλος Ι.Ν.Εξελικτική Ψυχολογία Τόμοι Α΄έως Δ΄

C. Lewis Πλευρές Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Ελληνικά Γράμματα) 1990

Κουγιουμουτζάκης Επιμέλεια Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Πανεπιστημιακές

Εκδόσεις Κρήτης).

Tucker N Εφηβεία , Ωριμότητα και Τρίτη ηλικία (Ελληνικά Γράμματα).

Αβεντισιάν Α.-Παγοροπούλου Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας.

Μελίσσα-Χαλκιοπούλου Χρ. Η Εξελικτική Ψυχολογία και η κλινική

Ψυχολογία στο χώρο της υγείας. Θεσ/νίκη Μαλίσσα QFTG  

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Τύπος μαθήματος      : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                        : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS               : 3

Τυπικό εξάμηνο        : Α΄

Επίπεδο μαθήματος  : Υποχρεωτικό

Στόχος μαθήματος:

Να εισάγει τους φοιτητές στις γενικές γνώσεις και τις τεχνικές μελέτης των   

 μικροοργανισμών.

Σκοποί μαθήματος:

 1)Να αποκτήσουν οι φοιτητές γενικές γνώσεις για την εφαρμογή εργαστηριακών τεχνικών για την καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση των μικροβίων.

2)Να αποκτήσουν ικανότητα σε υψηλό επίπεδο χρήσης των οργάνων του μικροβιολογικού εργαστηρίου , εφαρμογής ειδικών τεχνικών μεθόδων που απαιτούνται.

Περιγραφή  μαθήματος: 

Γενικές γνώσεις Μικροβιολογίας. Ταξινόμηση και περιγραφή των ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών κυττάρων. Ταξινόμηση και γενική περιγραφή των παθογόνων μικροβίων, των Πρωτοζώων των Μυκήτων και των Ιών. Επίδραση των φυσικών, μηχανικών και χημικών παραγόντων στα μικρόβια. Αντιμικροβιακές ουσίες και τρόπος δράσης τους. Αποστείρωση , καλλιέργειες , θρεπτικά υλικά.

Μικροσκόπιο. Σχέση των μικροβίων με τον ανθρώπινο οργανισμό-τρόποι μετάδοσης και πηγές μικροβίων.

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1)Shanson , D.C. Microbiology in clinical practice 1989

2)Michael J.Pelzar, Chan E.SS,Noel R.Krieg Microbiology 1993

3)Εμμανουηλίδου Α. –Αρσένη  Ιατρική Μικροβιολογία. 1982.

4)Ross C. Frederick Introductory Microbiology 1983

5)Roit Ivan , Brostoff Jonathan, Male David Immunology.1986

6)Παπαβασιλείου Ι.-Λεγάκης Ν. Στοιχεία Γενικής Μικροβιολογίας

Εκδόσεις Παρισιάνος 1981.

 

 

 

 

 

MΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Τύπος μαθήματος    : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                     : 2

Δ.Μ./ECTS             : 3

Tυπικό εξάμηνο     : Α ΄

Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος:

Η απόκτηση γνώσεων , αφύπνισης , προβληματισμού των φοιτητών αναφορικά με τις κοινωνικές γενεσιουργές  αιτίες υγείας –ασθένειας (κοινωνικής συμπεριφοράς  κ.λ.π.) τις συνθήκες κοινωνικού περιβάλλοντος , για μια περισσότερο ολοκληρωμένη αντίληψη .

Σκοποί μαθήματος:   από τις κοινωνικές αιτίες υγείας – ασθένειας (π.χ. Μεγαλούπολη).

  Περιγραφή μαθήματος:

  1)Κοινωνιολογική   προσέγγιση  της  υγείας –  ασθένειας, κοινωνιολογικές  παράμετροι υγείας (ύστερα από τη γενική εισαγωγή στην κοινωνιολογία, περιορισμένου χαρακτήρα). 

Σχέση νοσηλευτικής – κοινωνιολογίας και ο ρόλος της δεύτερης στο έργο της νοσηλευτικής.

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1) Τούντας Ι. Κοινωνία και Υγεία. Εκδόσεις  Οδυσσέας  /Νέα Υγεία 2000

2) Αγραφιώτης Δημ. Κοινωνικές παράμετροι της υγείας. Εκδόσεις Υγειονομικής Σχολής Αθηνών

3) Τσαούσης  Δ.  Κοινωνιολογία του ανθρώπου. Εκδόσεις Gutenberg 1984

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΙΣΤΟΡΙΑ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Τύπος μαθήματος      :  Θεωρητικό

Ω/εβδ.                        : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS                : 4

Τυπικό εξάμηνο         : Α ΄

Επίπεδο μαθήματος   : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος:

Να δώσει στους φοιτητές την δυνατότητα να κατανοήσουν την εξέλιξη της νοσηλευτικής και τις επιδράσεις της στη σύγχρονη Νοσηλευτική πραγματικότητα.

Σκοποί μαθήματος:

1)Να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές στην εξέλιξη της Νοσηλευτικής από την αρχαιότητα έως σήμερα.

2)Να προσεγγίσουν τη φιλοσοφία και τις αρχές που στηρίχθηκε η νοσηλευτική σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

3)Να προσδιορίσουν τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην εξέλιξη της Νοσηλευτικής.

Περιγραφή μαθήματος:

Ιστορική εξέλιξη της Νοσηλευτικής όπως: Στην Αρχαία Ελλάδα, Μεσοποταμία, Ιράν, Αίγυπτο, Ινδίες, Αρχαία Ρώμη. Η Νοσηλευτική στο Βυζάντιο. Η επίδραση του Χριστιανισμού στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής. Η Νοσηλευτική κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης. Η συμβολή της F. Nightgale στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως επιστήμης και τέχνης. Παράγοντες που συντέλεσαν στην εξέλιξη της Νοσηλευτικής.

Η Νοσηλευτική στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, μετά την απελευθέρωση, στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο έως σήμερα. Η εξέλιξη της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης.

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

· Παπαμικρούλη Σ. Η Νοσηλευτική σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Πρακτικά Α΄ Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Νοσηλευτών, Θεσσαλονίκη 1973

· Λανάρα Β. Τα εκατό χρόνια της σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» 1875 – 1978, Αθήνα 1978

· Παπαμικρούλη Σ. Η Οδύσσεια της Νοσηλευτικής και η αναζήτηση της Ιθάκης. Εκδόσεις Ε.Σ.Δ.Ν.Ε 1995.

· Κουρκούτα Λ. Η Νοσηλευτική στο Βυζάντιο. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα 1993.

 

 

 

ΜΑΘΗΜA: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 

Τύπος μαθήματος       : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                         : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS                 : 4

Τυπικό εξάμηνο          : A΄

Επίπεδο εξαμήνου      : Eπιλογής

 

Στόχος μαθήματος:

Το μάθημα της Βιοχημείας έχει σαν στόχο να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικές αρχές της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού σε μοριακό επίπεδο.

Σκοποί μαθήματος:

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς:

1)Να κατανοήσουν πλήρως τη σύσταση και το βιολογικό ρόλο των κυριοτέρων    τάξεων των βιομορίων.

2) Να μελετήσουν το μεταβολισμό σε σχέση με την ύπαρξη και τη χρησιμοποίηση των βιοενώσεων και το πώς παρέχεται η μεταβολική ενέργεια.

 

Περιγραφή μαθήματος:

Γενικά περί πρωτεϊνών και μεταβολισμού των: αμινοξέα , ιδιότητες ,

πεπτίδια, ιδιότητες πρωτεϊνών , δομή , κατηγορίες πρωτεϊνών , μεταβολισμός.

Ένζυμα : ενζυμική δράση, μέτρησή της , αναστολή , κατάταξη , ενζυμική

κινητική, ένζυμα στην κλινική διάγνωση . Υδατάνθρακες: μοριακή δομή,

Ιδιότητες, ισομέρειες κ.λ.π. μονοσακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες  και

Πολυσακχαρίτες, γλυκόλυση, μεταβολισμός. Βιολογικές οξειδώσεις.

Λιπίδια: ταξινόμηση, μεταβολισμός . Ορμόνες: μηχανισμοί δράσης, αδένες και παραγωγή ορμονών. Βιταμίνες: υδατοδιαλυτές, λιποδιαλυτές, Ιχνοστοιχεία.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1)Φύτου  Α. – Παλληκάρη . Βιοχημεία. Εκδόσεις Λύχνος 1997

2)Τρακατέλης Α. Βιοχημεία Εκδόσεις Γραφικές Τέχνες  Δεδούση Γ.1992

3)Delvin M. Textbook of Biochemistry.Editor Wiley Liss. 1992 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Τύπος μαθήματος     : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                      : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS              : 4

Τυπικό εξάμηνο      : Α΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος:

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν τις αρχές της Βιολογίας και τους βασικούς Βιολογικούς μηχανισμούς.

Σκοποί μαθήματος:

1)Να κατανοήσουν τις μεθόδους μέσω των οποίων θα αποκτηθεί η επιστημονική γνώση.

2)Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της μοριακής βιολογίας.

Περιγραφή μαθήματος:

Γενική Βιολογία: Βασικά χαρακτηριστικά και οργάνωση των εμβίων όντων. Η οργάνωση της ζωής. Η ενέργεια στα ζώντα  συστήματα. Αρχές γενετικής.    Εξέλιξη. Ταξινόμηση των εμβίων όντων. Η σχέση μεταξύ ζώων και φυτών. Η  δομική και λειτουργική προσαρμογή τους. Μελέτη οικοσυστημάτων.

Μοριακή Βιολογία: Βασικές έννοιες Μοριακής Βιολογίας. Γενετικός κώδικας. Αναδιπλασιασμός DNA. Πρωτεϊνοσύνθεση. Ρύθμιση γονιδίων. Ανασυνδιασμός DNA. Γονιδιακή θεραπεία.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

 

1.Futuma, Douglas J. 1986. Evolutionary Biology, 2nd ed. Sinauer Associates, Inc., 

   Sunderland, Mass

2.Mader Sylvia S. 1996. Biology. 5th. Ed. Wm. C. Brown Publishers, Boston.

3.Prescott, David M. 1988 CellsQ Principles of Molecular structure and Function, 

    Jones and Bartlet Publishers. Boston

4.Browder L. W. 1989. Development Biology, 2nd ed. Saunders College/Holt,

    Rinehart and Winston, Philadelphia

5.Darnell J., Lodish h., Baltimore D 1986 Cell Biology. NY. Scientific American

            Books

6.Α. Χ. Χαρβάλου. Διαγνωστική Μοριακή Μικροβιολογία

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΙΙ

 

Τύπος μαθήματος       : Μικτό

Ω/εβδ.                         : 1 Θ + 1 Ε

Δ.Μ./ECTS                 : 2

Τυπικό εξάμηνο         : Β΄

Επίπεδο μαθήματος   : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος:

Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να ονομάζουν και να περιγράφουν όλα τα ανατομικά στοιχεία του Μυϊκού νευρικού συστήματος αισθητηρίων οργάνων ενδοκρινών αδένων και του δεικτιοενδοθηλιακού συστήματος  καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Σκοποί μαθήματος:

Οι φοιτητές να ονομάζουν και να περιγράφουν:

1)Τη θέση και τη λειτουργία των μυών του ανθρωπίνου σώματος .

2)Τη δομή και τη λειτουργία του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος.

3)Τη δομή, τοπογραφία και λειτουργία των αισθητηρίων οργάνων.

4)Τη δομή, τοπογραφία και λειτουργία των ενδοκρινών αδένων και

5)Τη δομή και λειτουργία του ενδοθηλιακού συστήματος.

Περιγραφή  μαθήματος:

Μυϊκό σύστημα

Νευρικό σύστημα

Αισθητήρια όργανα

Ενδοκρινείς αδένες

Δικτυοενδοθηλιακό  σύστημα

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Καμμάς Αντ. Ανατομική του Ανθρώπου εκδ. Edition 1998

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ :ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ

 

Τύπος μαθήματος       : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                         : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS                 : 2

Τυπικό εξάμηνο          : Β ΄

Επίπεδο μαθήματος    : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος:

Η ολοκληρωμένη γνώση των φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη για την κατανόηση των παθολογικών  εκτροπών στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και τη θεραπευτική αντιμετώπισή του .

Σκοποί μαθήματος:

1)Να περιγράφουν τους φυσιολογικούς μηχανισμούς λειτουργίας του

νευρικού, μυϊκού, πεπτικού , ενδοκρινικού και γεννητικού συστήματος.

2)Να αναγνωρίζουν τις εκτροπές από το φυσιολογικό και να αναφέρουν τις

συνακόλουθες νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

Περιγραφή μαθήματος:

Φυσιολογία νευρικών και μυϊκών κυττάρων. Το Νευρικό σύστημα , μυϊκό

σύστημα, ενδοκρινικό σύστημα και ορμόνες. Πεπτικό σύστημα, θρέψη και

μεταβολισμός – θερμορρύθμιση- γεννητικό σύστημα.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1)Χατζημηνά Επίτομος Φυσιολογία  Εκδόσεις Παρισιάνος

2)Πλέσσας Σ. Φυσιολογία ΙΙ Εκδόσεις Φάρμακον 1997

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Τύπος μαθήματος        : Mικτό

Ω/εβδ.                          : 4 Θ + 4 Ε

Δ.Μ./ECTS                  : 9

    νοσηλευτικής.

Περιγραφή μαθήματος:

Εισαγωγή στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας . Γενικές έννοιες.

Προετοιμασία του σπουδαστή στην παροχή βασικής νοσηλευτικής φροντίδας

(Ν.Φ.) σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (ΔΦΥ).

Νοσοκομείο – Ασθενής – Ομάδα Υγείας.

Εφαρμογή ασφαλών προληπτικών , θεραπευτικών, ανακουφιστικών και

υποστηρικτικών νοσηλευτικών μέτρων παροχής βασικής και εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας στο άτομο μέχρι του τελικού σταδίου του.

Αξιολόγηση και βασική νοσηλευτική φροντίδα χειρουργικού αρρώστου .

Εφαρμογή προστατευτικών μηχανισμών του σώματος του Νοσηλευτή κατά την άσκηση της νοσηλευτικής.

Το εργαστηριακό μέρος αφορά την επίδειξη συγκεκριμένων τεχνικών και δεξιοτήτων που  αφορούν θέματα του θεωρητικού μέρους καθώς και την άσκηση ώστε να τις εφαρμόζουν στο εργαστήριο και στην κλινική εκπαίδευση.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1)Μαλγαρινού Μ.-Κωνσταντινίδου Σ. Γενική Νοσηλευτική-Παθολογική- Χειρουργική Τόμος 2ος Αθήνα 1991

2)Χατζημηνάς Ι. Επίτιμος Φυσιολογία Επιστημονικές εκδόσεις Γρ.Κ.Παρισιάνος

3)Νομικός Γ.Συνοπτική Ειδική Νοσολογία Β΄ έκδοση , Ιατρικές εκδόσεις Λίτσα

4) Kublnr Ross- Αυτός που πεθαίνει .On death  and dying Αθήνα 1981

5)David A. Jill Pressure Sore Treatment a Liturature Review, Int. S. Nursing Studies , April1982, Vol 19, pg 183-191.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  Ι

                 (Νοσηλευτική φροντίδα οικογένειας)

 

Τύπος  μαθήματος      : Μικτό

Ω/εβδ.                         : 4 Θ + 4 Ε

Δ.Μ./ECTS                 : 9

Τυπικό εξάμηνο          : Β ΄

Επίπεδο μαθήματος    : Υποχρεωτικό  

 

Στόχος μαθήματος:

Nα ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές στην αξιολόγηση του ατόμου εξελικτικά από την κύηση έως την υπερηλικίωση και να κατανοήσουν το ρόλο του Νοσηλευτή στη διατήρηση της υγείας του ατόμου και της οικογένειας.  

 

Σκοποί μαθήματος:

1)Να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές στις διάφορες μορφές υγειονομικών συστημάτων και στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας μας.

2)Να κατανοήσουν τη σημασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

3)Να προσδιορίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία.

4)Να αξιολογούν την κατάσταση υγείας του ατόμου εξελικτικά.

5)Να γνωρίσουν τη λειτουργία της οικογένειας.

6)Να προσεγγίζουν τεχνικές για τη διατήρηση της υγείας του ατόμου και της οικογένειας.

 

Περιγραφή μαθήματος:

1)Γενικά στοιχεία για τις Μορφές Υγειονομικών συστημάτων.

2)Εθνικό Σύστημα Υγείας και μονάδες περίθαλψης. Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας. Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην Κοινότητα. Εφαρμογή της

 Νοσηλευτικής διεργασίας και θεωρητικών μοντέλων στην κοινότητα.

Πρόληψη και προαγωγή υγείας. Ευαισθητοποίηση σε θέματα αγωγής υγείας

σε άτομα και ομάδες πληθυσμού. Λειτουργία της οικογένειας . Αξιολόγηση

υγιούς ατόμου εξελικτικά. Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της υγείας του

ατόμου και της οικογένειας. 

Το εργαστήριο - κλινικό μέρος περιλαμβάνει άσκηση των σπουδαστών με επίβλεψη εκπαιδευτικού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς , σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.  

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Κυριακίδου Ε. Κοινοτική Νοσηλευτική , Εκδόσεις «ΤΑΒΙΘΑ» Αθήνα 1997 Έκδοση δεύτερη

Windmill V.Human Growth and Development 1987

Taylor G,Lillis C, Lemone P. Fundamentals of Nursing Third Edition 1997

Lewer H, Robertson L. Care of the child, second Edition 1987

Bates B. Μετάφραση : Μουτσόπουλου – Ανδρουλάκη Οδηγός  για κλινική εξέταση 1982

Cohen D, Stern V: Μετάφραση Ευαγγέλου Δ. Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συμπεριφορά των παιδιών.Εκδόσεις Gutenbetg – Αθήνα 1991

Ραγιά Α. Βασική Νοσηλευτική Αθήνα 1995

Τριχοπούλου Α, Τριχόπουλος Δ. Προληπτική Ιατρική  Επιστημονικές εκδόσεις Γ.Παρισιάνος , Αθήνα 1986

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  Ι 

 

Τύπος μαθήματος       : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                         : 3 Θ

Δ.Μ./ECTS                 : 2

Τυπικό εξάμηνο          : Β΄

Επίπεδο μαθήματος    : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος:

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναγνωρίζουν τις νοσολογικές οντότητες και να γνωρίζουν τα βασικά αίτια τους και να χρησιμοποιούν τις μεθόδους κλινικής εξέτασης κάθε συστήματος. Επίσης να μπορούν να συστήνουν προληπτικά μέτρα για πολλές νόσους και να γνωρίζουν την   ακολουθητέα τακτική για διάγνωση και θεραπεία των νοσημάτων.

 

Σκοποί μαθήματος:

Ο  φοιτητές να γνωρίζουν:

Τα βασικά χαρακτηριστικά των κυριοτέρων νόσων.

Τα βασικά αίτια των νόσων και την κλινική εξέταση αυτών.

Τους σύγχρονους τρόπους που υπάρχουν για διάγνωση κάθε νόσου.

Τις απαραίτητες ενέργειες για οξεία ή χρόνια αντιμετώπιση νοσημάτων.

Τις επιπλοκές που επιφέρουν οι συχνότερες νόσοι.

Τη σύνδεση των συνθηκών ζωής και συνθηκών περιβάλλοντος στην πρόκληση νόσων.

Την αναγνώριση ομάδων νόσων με κοινές αιτίες και αντιμετώπιση με τους ανάλογους τρόπους.

 

Περιγραφή μαθήματος:

Κλινική σημειολογία των νόσων. Γενικές αιτίες, κλινική εξέταση , βασικές

μέθοδοι. Νοσήματα πεπτικού συστήματος , αναπνευστικού , αίματος και

αδένων έσω- έξω εκκρίσεως. Νεοπλάσματα.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Χανιώτης Φρ. Παθολογία Εκδόσεις Λίτσας 1997.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

 

Τύπος μαθήματος      : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                        : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS                : 2

Τυπικό εξάμηνο         : Β΄

Επίπεδο μαθήματος   : Υποχρεωτικό

Στόχος μαθήματος:

Να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές που διέπουν την ασφαλή και

αποτελεσματική χορήγηση των φαρμάκων στην κλινική πράξη.

Σκοποί μαθήματος:

1)Να γνωρίζει ο φοιτητής βάση των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος  τα αντίστοιχα φάρμακα.

2)Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τις δράσεις, ενδείξεις, αντενδείξεις των φαρμάκων, αλλά και με τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.

3)Να αποκτήσει ο φοιτητής  τη δυνατότητα αντίληψης παρενεργειών με βάση την κλινική εικόνα του ασθενή.

Περιγραφή μαθήματος:

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Μηχανισμοί ενέργειας των φαρμάκων στον Οργανισμό

Φαρμακοκινητική. Οδοί χορήγησης φαρμάκων. Ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

Ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμάκων. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.

Φάρμακα που επιδρούν στο Αυτόνομο Νευρικό σύστημα. Φάρμακα που επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Φάρμακα που επιδρούν στο Καρδιαγγειακό σύστημα. Φάρμακα που επιδρούν σε άλλα Οργανικά συστήματα. Χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα και τοπικές ορμόνες.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1)Τσόχας Κων. Φαρμακολογία Εκδόσεις «Λύχνος»

2)Harvey, A.R., Champe , C.P.Φαρμακολογία (2η έκδοση),Παρισιάνος Γρ. Αθήνα ΙSBN 960-340-101-3

3)Καρακιουλάκη Δ.Γ. Γενική Φαρμακολογία University Studio Press Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-0541-1 . 1999

4)Goodman and Gilman΄s, (1996) The pharmacological Basis of Therapeutics 9th edition, McGraw-Hill Int.Publ. ISBN 0-07-026266-7.

5)Goth, A., Medical Pharmacology. Principles and Concepts. 10th  edition , Ιατρικές εκδόσεις «Λίτσας» , Αθήνα.1981

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ :ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος     : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                       : 2Θ

Δ.Μ./ECTS               : 2

Τυπικό εξάμηνο        : B ΄

Επίπεδο μαθήματος  : Επιλογής

Στόχος μαθήματος:

Η απόκτηση γνώσης και η κατανόηση της σημασίας του ιστοπαθολογικού  υποστρώματος

των διαφόρων νοσηρών καταστάσεων του οργανισμού που δημιουργείται στα όργανα του

σώματος υπό την επίδραση διαφόρων παραγόντων όπως μικροβιακών , φυσικών, χημικών, κ.ά.Στις παραπάνω νοσηρές καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται τόσο τα καλοήθη

όσο και τα κακοήθη νεοπλάσματα στα οποία και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σχετική με τις συχνότερες μορφές και εντοπίσεις καρκίνου.

Σκοποί μαθήματος:

Να καταστήσει  ικανούς τους φοιτητές :

αποτελέσματα αυτών για την υγεία του ανθρώπου και να προλαμβάνουν

τυχόν θανατηφόρα εξέλιξη ωρισμένων εξ΄αυτών.

3)Να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση της μικροσκοπικής εικόνας

των διαφόρων νοσηρών καταστάσεων και κυρίως των κακοήθων νεοπλασιών.

Περιγραφή μαθήματος:

Α΄ Μέρος : Γενικά περί κυττάρου , κυτταρική διαίρεση , βασικοί ιστοί.

Αίτια των νόσων , φλεγμονή , παθολογικές αλλοιώσεις κυττάρων.

Β΄Μέρος: Ι. Γενική Ογκολογία: Χαρακτηριστικά καλοήθων , κακοήθων, ημικακοήθων, αταξινομήτων Νεοπλασμάτων. Επακόλουθα κακοήθων νοεπλασμάτων.

Προκαρκινικές καταστάσεις . Καρκινογένεση. Κατάταξη – Σταδιοποίηση καρκινωμάτων. Μορφολογικοί χαρακτήρες πρόληψη. Ομάδες ηυξημένου κινδύνου . κακοήθειας. Πρόγνωση – Επιβίωση. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

 ΙΙ. Ειδική  Ογκολογία :

Τα κυριότερα κακοήθη νεοπλάσματα όλων Στοιχεία Παθολογικής

Ανατομικής και Ογκολογίας . Βασικές γνώσεις. 2η έκδοση , εκδόσεις Λύχνος,

Αθήνα 2001.

2)Γρανίτσας Α. Γενική Βιολογία. Τόμος Α, Θεσσαλονίκη 1975

3)Κοντόπουλος Α. Βασική Ιστολογία . 8η έκδοση , Αθήνα 1995

4)Παπαχαραλάμπους Ν. Ειδική Παθολογική Ανατομική , 3η έκδοση, Αθήνα 1978

5)Σκαλκέας Γρ. Η κλινική εξέταση του χειρουργικού ασθενούς, Αθήνα 1979.

6)Aberoff et al. Clinical Oncology, 1995.

7)Anderson WAD and JM Kissane . Pathology Vol.2.7th edt, 1977.

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Τύπος μαθήματος       : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                         : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS                 : 2

Τυπικό εξάμηνο          : Β΄

Επίπεδο μαθήματος     : Eπιλογής

 

Στόχος μαθήματος:

Να βοηθήσει τους φοιτητές να γράφουν και να παρουσιάζουν ορθά και τεκμηριωμένα επιστημονικές εργασίες.

Σκοποί μαθήματος: 

1)Να  κατανοήσουν  οι  φοιτητές  την  ανάγκη  για  σωστή  συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

2)Να μυηθούν στον τρόπο συλλογής στοιχείων στην οργάνωση και επεξεργασία του υλικού μιάς επιστημονικής εργασίας.

3)Να κατανοήσουν και να εφαρμόζουν σωστά τη δομή μιάς επιστημονικής εργασίας.

4)Να κατανοήσουν τη συμβολή μιας επιστημονικής εργασίας στους σκοπούς

και την προαγωγή της επιστήμης.

Περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα περιλαμβάνει γενικά την τέχνη και την τεχνική της συγγραφής και

παραμέτρους μίας επιστημονικής εργασίας.

Ειδικότερα ασχολείται με τα παρακάτω στοιχεία :

Τη δομή της επιστημονικής εργασίας , την αναζήτηση  πληροφοριών, τη

βιβλιογραφία και άλλου υλικού για την ανάπτυξη και συγγραφή της εργασίας

τον τρόπο χρήσης  και καταχώρησης της βιβλιογραφίας προκειμένου περί

ερευνητικής εργασίας.

Γίνεται ανάπτυξη του τρόπου συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας (δομή

ερευνητικής εργασίας – περίληψη-  εισαγωγή μέθοδος- υλικό– αποτελέσματα

–συζήτηση – βιβλιογραφία.)

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1)Τσιμπονίκη Κων.Τρόπος συγγραφής επιστημονικής εργασίας. Αθήνα 1985

2)Ραγιά Α. Πως ετοιμάζεται και παρουσιάζεται μια ομιλία. «Νοσηλευτική Τ.3 1998 σελ. 80-86»

3)Μπροκαλάκη-Πανανουδάκη Η. Συγγραφή ερευνητικού άρθρου. Νοσηλευτική Τ.3 1998 σελ.197-199

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΝΕΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος       : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                         : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS                 : 2

Τυπικό εξάμηνο          : Β΄

Επίπεδο μαθήματος    : Επιλογής  

 

Στόχος μαθήματος:

Η απόκτηση εμπειρίας για την εκπλήρωση του σκοπού του μαθήματος και η

επαφή του φοιτητή με τις σύγχρονες και συνεχώς εξελισσόμενες νέες τεχνικές

μοριακής γενετικής και προγενετικής διάγνωσης.

 

Σκοπός μαθήματος:

Γνώση για δυνατότητα εφαρμογής της γενετικής στον άνθρωπο για πρόληψη

και αναγνώριση γενετικών νοσημάτων.

 

Περιγραφή  μαθήματος:

Επιστημονική βάση και αρχές της γενετικής του ανθρώπου.

Κυτταρο-κυτταρική διαίρεση –γαμετογένεση.Χρωματοσώματα: μορφολογία,

κατάταξη, κυτταρογενετική, καρυότυπος ,Ανωμαλίες χρωματοσωμάτων.

Κληρονομικότητα: Νόμοι Mendel , μηχανισμοί και τύποι

κληρονομικότητας , φαινότυπος, γονότυπος, γενεαλογικά δέντρα,

κληρονομικότητα φύλου.Δομή και λειτουργία DNA: νουκλεϊκά οξέα,

πρωτεϊνική σύνθεση , γενετικός κώδικας, γονιδιακή λειτουργία , μεταλλάξεις.

Κλινικά χρωμοσωμικά σύνδρομα.Τεχνικές μοριακής κυτταρογενετικής και

μοριακής γενετικής .Γενετική ομάδων αίματος, αιμοσφαιρινοπαθειών, καρκίνου.

Προγενετική διάγνωση:  Συγγενείς ανωμαλίες, εμβρυϊκή υπερηχογραφία, σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές .Προγενετική Συμβουλευτική.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1)Ιατρική Γενετική Connor J. University Studio  Press – Θεσ/νίκη 1997

2)Elements of Medical Genetics Mern E Cuurchill Linugtne  1992.

3)Connor M, Ferguson –Smith M . Medical Genetics. 1997 Blackwell

Science.

4)McKusick VA . Mendelian Inheritance in Man . J. Hopkins University

 Press, Baltimore. 1994

5)Rimoin  DL . The Principles and Practice of Medical genetics.Churchill Livingstone.1996

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι

 

Τύπος μαθήματος        : Μικτό

Ω/εβδ.                          : 4 Θ + 7 Ε

Δ.Μ./ECTS                 : 12

Τυπικό εξάμηνο          : Γ΄

Επίπεδο μαθήματος     : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος:

1)Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει το φοιτητή ικανό να κατανοεί, ως υπεύθυνος νοσηλευτής χειρουργικού τομέα , τις έννοιες υγεία και παρεκκλίσεις αυτής που αφορούν χειρουργικά προβλήματα και να τις εφαρμόζει κατά τον σχεδιασμό , την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής.

2)Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί να καταστήσει το φοιτητή ικανό να αναπτύξει δεξιότητες, να κατανοεί ειδικούς όρους , να εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους και μέσα για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

 

Σκοποί μαθήματος:

1)Να δώσει στο φοιτητή τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις που αφορούν χειρουργικά

προβλήματα ενδοκρινών αδένων, πεπτικού, αναπνευστικού συστήματος, μεταβολικών νοσημάτων και υδατοηλεκτρολυτικών διαταραχών.

2)Να εξοικειωθεί ο φοιτητής στην ολοκληρωμένη εκτίμηση του αρρώστου αξιοποιώντας πηγές πληροφοριών από τον άρρωστο και το περιβάλλον του.

3)Να σχεδιάζει ολοκληρωμένη φροντίδα καθορίζοντας προβλήματα και σκοπούς νοσηλευτικής φροντίδας.

4)Να είναι ικανός να παρέχει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.

5)Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος που αφορά την επίδειξη τεχνικών δεξιοτήτων, να καταστήσει το φοιτητή ικανό να επιλέγει τις καταλληλότερες τεχνικές και μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση και να ερμηνεύει αντιδράσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση.

Περιγραφή μαθήματος:

Ενδοκρινείς αδένες . Βασικές γνώσεις που αφορούν την ανατομία, τη Φυσιολογία και παθολογία των ενδοκρινών αδένων. Εκτίμηση αρρώστου με ενδοκρινολογικά προβλήματα . Σχεδιασμό Προγράμματος νοσηλευτικής φροντίδας. Νοσηλευτικές παρεμβάσεις και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών. Αναπνευστικό, πεπτικό σύστημα, μεταβολικά νοσήματα. Βασικές θεωρητικές γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, και παθολογίας των νοσημάτων που αφορούν τη χειρουργική νοσηλευτική αντίστοιχα (για αναπνευστικό και

πεπτικό). Εκτίμηση αρρώστου, σχεδιασμός φροντίδας, νοσηλευτικές παρεμβάσεις και αξιολόγηση αποτελεσμάτων της παρεχόμενης φροντίδας. Υδατοηλεκτρολυτικές διαταραχές. Εγκαυματική νόσος :Εκτίμηση- Σχεδιασμός νοσηλευτικής φροντίδας , νοσηλευτικές παρεμβάσεις και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Γνώσεις που αφορούν την παθολογία των διαταραχών και τις νεότερες απόψεις και θεωρίες. Εκτίμηση του αρρώστου, σχεδιασμός φροντίδας, νοσηλευτικές παρεμβάσεις και αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας.

Το εργαστηριακό μέρος αφορά την επίδειξη συγκεκριμένων τεχνικών και

δεξιοτήτων σε χειρουργικά προβλήματα τα οποία αναφέραμε στο θεωρητικό

μέρος, καθώς και την άσκηση  και αξιολόγηση των φοιτητών ώστε να είναι

 ικανοί να τις εφαρμόζουν τόσο μέσα στο εργαστήριο όσο και στην κλινική

εκπαίδευση .

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1)Ρούσσος Χαρ.-Εντατική θεραπεία-Εκδόσεις Πασχαλίδη.

2)Ράπτη Σωτ.-Εσωτερική Παθολογία-Εκδόσεις Παρισιάνος.

3)Πρωτόπαπα Θωμ.-Εγχειρίδιο εργαστηριακής διάγνωσης-κδόσεις Γιαχούδη-Γιανούλη Θεσ/νίκη.

4)Σαχίνη –Καρδάση Άννα/Πάνου Μαρία-Παθολογική & Χειρουργική. -Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική  εκδ/ ΒΗΤΑ Αθήνα 1995

5)ULRICH. CANALE. WENDELL Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Σχεδιασμός Νοσηλευτικής-εκδόσεις Λαγός.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  Ι

 

Τύπος μαθήματος       :  Μικτό

Ω/εβδ.                         : 4 Θ + 7 Ε

Δ.Μ./ΕCTS                 : 12

Τυπικό εξάμηνο          :  Γ΄

Επίπεδο μαθήματος    : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος:

1)Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει το φοιτητή ικανό να κατανοεί , ως

Υπεύθυνος νοσηλευτής παθολογικού τομέα , τις έννοιες υγεία και

παρεκκλίσεις αυτής που αφορούν παθολογικά προβλήματα  και να τις

εφαρμόζει κατά το σχεδιασμό, την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας και

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής.

2)Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί να καταστήσει το

φοιτητή ικανό να αναπτύξει δεξιότητες, να κατανοεί ειδικούς όρους,

να εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους και μέσα για την παροχή νοσηλευτικής

φροντίδας σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Σκοποί μαθήματος:

1)Να δώσει στο φοιτητή τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις που αφορούν

παθολογικά προβλήματα ενδοκρινών αδένων, αιμοποιητικού

ιστού, πεπτικού, αναπνευστικού συστήματος, μεταβολικών νοσημάτων και

αλλεργικών συνδρόμων .

2)Να εξοικειωθεί ο φοιτητής στην ολοκληρωμένη εκτίμηση του αρρώστου

αξιοποιώντας πηγές πληροφοριών από τον άρρωστο και το περιβάλλον του.

3)Να σχεδιάζει ολοκληρωμένη φροντίδα καθορίζοντας προβλήματα και

σκοπούς νοσηλευτικής φροντίδας. 

4)Να είναι ικανός να παρέχει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της

 παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.

5)Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος που αφορά την επίδειξη τεχνικών

και δεξιοτήτων , να καταστήσει το φοιτητή ικανό να επιλέγει τις

καταλληλότερες τεχνικές και μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζει σε κάθε

περίπτωση και να ερμηνεύει αντιδράσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση.

 

Περιγραφή μαθήματος:

Αιικό , πεπτικό σύστημα, μεταβολικά νοσήματα. Βασικές θεωρητικές

γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας και παθολογίας των νοσημάτων

που αφορούν την παθολογική νοσηλευτική αντίστοιχα (για αναπνευστικό και

πεπτικό). Εκτίμηση αρρώστου , σχεδιασμός φροντίδας, νοσηλευτικές

παρεμβάσεις και αξιολόγηση αποτελεσμάτων της παρεχόμενης φροντίδας.

Αυτοάνοσα νοσήματα, αλλεργικά σύνδρομα, λοιμώδη νοσήματα.  Γνώσεις

που αφορούν την παθολογία και τις νεώτερες απόψεις και θεωρίες. Εκτίμηση

του αρρώστου, σχεδιασμός φροντίδας, νοσηλευτικές παρεμβάσεις και

αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας.

Το εργαστηριακό μέρος αφορά την επίδειξη συγκεκριμένων τεχνικών και

Δεξιοτήτων στα παθολογικά προβλήματα τα οποία αναφέραμε στο θεωρητικό

μέρος , καθώς και την άσκηση και αξιολόγηση των φοιτητών ώστε να

είναι ικανοί να τις εφαρμόζουν τόσο μέσα στο εργαστήριο, όσο και στα

νοσηλευτικά ιδρύματα.

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1) Σαχίνη-Καρδάση Άννα/Πάνου Μαρία-Παθολογική & Χειρουργική Νοσηλευτική.

Τόμος 2ος  Εκδόσalign:justify'>4)Ηλιόπουλος Γ.-Φυσιολογία και Φυσιοπαθολογία του αίματος και των

αιμοποιητικών  οργάνων.Εκδόσεις Πασχαλίδη.

5)Παυλάτου Μ. –Ανοσολογία .Εκδόσεις Λίτσας.

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ

 

Τύπος  μαθήματος        : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                           : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS                  : 2

Τυπικό εξάμηνο           :  Γ ΄

Επίπεδο μαθήματος     : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος:

Το μάθημα  αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να

αναγνωρίζουν τις νοσολογικές οντότητες και τα βασικά τους αίτια και να

χρησιμοποιούν  τις μεθόδους κλινικής εξέτασης κάθε συστήματος.

Επίσης να διαφοροποιούν την ακολουθητέα τακτική για  διάγνωση και

θεραπεία των νοσημάτων και να μπορούν να συστήνουν προληπτικά μέτρα.

Σκοποί μαθήματος :

Οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναφέρουν :

1)Τα βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων νόσων των προαναφερόμενων

συστημάτων.

2)Τα βασικά αίτια των νόσων και την κλινική εξέταση αυτών .

3)Τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.

4)Τα θεραπευτικά μέτρα και μέσα οξέων και χρόνιων νοσημάτων, τις

επιπλοκές ,τη σύνδεση των συνθηκών ζωής και συνθηκών περιβάλλοντος με

την πρόκληση νόσων.

 

Περιγραφή μαθήματος:

Νοσήματα κυκλοφορικού και ουροποιητικού συστήματος, μυοσκελετικού

συστήματος ,αισθητηρίων  οργάνων.

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Χανιώτης Φρ. Παθολογία ΙΙ. Εκδόσεις Λίτσας.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Τύπος  μαθήματος       : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                         :  3 Θ

Δ.Μ./ΕCTS                 : 2

Τυπικό εξάμηνο          : Γ΄

Επίπεδο μαθήματος    : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με την παθογένεια και την χειρουργική, θεραπευτική αντιμετώπιση των διαφόρων  χειρουργικών  παθήσεων  του   αναπνευστικού,  πεπτικού, ουροποιητικού, μυοσκελετικού και άλλων συστημάτων.

 

Σκοποί μαθήματος:

Οι φοιτητές να είναι σε θέση:

1)Να αναφέρουν τα είδη των χειρουργικών επεμβάσεων.

2)Τα κύρια αίτια των χειρουργικών παθήσεων των επιμέρους συστημάτων

και οργάνων.

3)Τις μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισης .

4)Τη σημασία των παροχετεύσεων στα χειρουργικά τραύματα.

5)Την αντιμετώπιση του εγκαυματία του νευρολογικού ασθενούς και του πολυτραυματία.

Περιγραφή μαθήματος:

Εισαγωγή στη χειρουργική παθήσεων πεπτικού (οισοφάγου –στομάχου-

εντέρου - ήπατος – χοληφόρων – παγκρέατος - σπλήνα- περιτονίτης - ειλεός-

έγκαυμα – παθήσεις θώρακα – καρδιάς- αγγείων-ουρολογικά-

νευροχειρουργικά - Ω.Ρ.Λ.

 

 Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Πετρίδης  Αγ. «Εγχειρίδιο Χειρουργικής». Εκδόσεις «ΙΩΝ»

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΘΕΩΡΙΕΣ

 

Τύπος μαθήματος           : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                             : 2Θ

Δ.Μ./ΕCTS                     : 2

Τυπικό εξάμηνο              : Γ ΄

Επίπεδο μαθήματος        : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος:

Να βοηθήσει τους φοιτητές της Νοσηλευτικής να αποκτήσουν γνώσεις και μεθόδους για τη βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.

Σκοπός μαθήματος:

Να μπορεί ο φοιτητής :

1)Να ανακαλύπτει με κριτική σκέψη το θεωρητικό πλαίσιο της κλινικής εφαρμογής στο συγκεκριμένο άτομο και χώρο .

2)Να αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί τη γνώση και τις δεξιοτεχνίες   του

ώστε να λειτουργεί ως ειδικός επιστήμων στο συγκεκριμένο άτομο και χώρο .

Περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα  περιλαμβάνει μία ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης των νοσηλευτικών

Θεωριών και αναφέρεται στην αναγκαιότητα των νοσηλευτικών θεωριών και τα κριτήρια

επιλογής της καταλλήλου θεωρίας στη συγκεκριμένη περίπτωση του ατόμου που φροντίζει.

Αναλύει και δίδει παραδείγματα εφαρμογής στις παρακάτω

 θεωρίες:

1)Θεωρία των δραστηριοτήτων της ζωής (Roper N.et all)

2)Θεωρία του ελλείμματος αυτοφροντίδας (Orem, D)

3)Θεωρία της προσαρμογής (Roy, C.)

4)Ψυχοδυναμική θεωρία (Peplau, H.)

5)Θεωρία της Ανθρωπιστικής επιστήμης και φροντίδας (Watson, J.)

6)Θεωρία της επιτεύξεως των σκοπών (I.King)

7)Θεωρία της εξέλιξης του ανθρώπου (R.Parse)

8)Θεωρία του ορισμού της Νοσηλευτικής (V.Henderson)

9)Θεωρία της Florence Nightingale

10)Η δυναμική της νοσηλευτικής.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1)Pause R. (1987) Nursing science: Major paradigms, Theories and Critiques.

Philadelphia: W.B. Sauhders.

2)Griffiths, P. and Evans. (1995) Evaluating a Nursing-Led In patient Service.

London : King΄s fund.

3)Hale . (1995). Case management and managed care. Nursing Standard ,

 9 (19):33-35

4)Mariner- Toomey (1994). Nursing Theorists and their work. SaintLouis:

Mosby.

5)Orem, D. (1991). Nursing: of practice, (4th ed). New York: Mc Graw-Hill.

6)Roper , N.,Logan, W. and Tierney , A. (1990) .The Elements of Nursing:

a Model for Nursing Based on a Model of Lining , 3rd edn. Edinburgh:

Churchill Livingstone.

7)Stevens, B. (1984) Nursing Theory : Analysis, Application , Evaluation ,

2hd edn. Boston : Little Brown and Go.

8)Watson, J. (1998) Nursing : Human  Science and Human Care- A theory of

Nursing, New York : National League for Nursing.

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΑ  ΥΓΙΕΙΝΗ

 

Τύπος  Μαθήματος     : Θεωρητικό

Ω/εβδ                           : 2 Θ

Δ.Μ/ECTS                   : 2

Τυπικό Εξάμηνο          : Γ΄

Επίπεδο Μαθήματος    : Επιλογής

Στόχος μαθήματος:

Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την πρόληψη των κληρονομικών νοσημάτων , τη βελτίωση της γενετικής ποιότητας των μελλοντικών γενεών καθώς και για την πρόληψη των λοιμωδών και μυκοπαρασιτικών  νοσημάτων.

Σκοποί μαθήματος:

1)Να αποκτήσουν και να εμπεδώσουν τις απαραίτητες γνώσεις περί της

κληρονομικότητας γενικά, καθώς και της εμφάνισης των κυριότερων κληρονομικών νοσημάτων .

2)Να γνωρίζουν τις απαραίτητες γνώσεις περί του αντικειμένου της ευγονικής και των προϋποθέσεων του οικογενειακού προγραμματισμού για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

3)Να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις για τα λοιμώδη και μυκοπαρασιτικά νοσήματα.

4)Να καταστούν γνώστες της μελέτης νεότερων μεθόδων και μέσων καταστροφής των παθογόνων παραγόντων.

Περιγραφή μαθήματος:

Αρχές Γενετικής-Ευγονικής , Κληρονομικά νοσήματα.

Προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (βρεφική, νηπιακή, σχολική,

εφηβική  ηλικία ,  μητρότητα , Τρίτη ηλικία , κινητικές αναπηρίες ,

αισθητηριακές αναπηρίες, ψυχικές αναπηρίες, κοινωνικές αναπηρίες δηλαδή

εγκληματικότητα.

Λοιμώδη και Μυκοπαρασιτικά νοσήματα . Γενικές γνώσεις . Πηγές , Εστίες,

Αντοχή, τρόποι μετάδοσης, οδοί μόλυνσης. Παθογόνος δράση, ανοσολογία ,

Θεραπεία, πρόληψη , προφύλαξη.

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1)Wells R.D. (Editor), Genetic Instabilities and Hereditary  Neurogical

2) Jacods B Marian - Coping with Hereditary Diseasew (Coring Lidrary) ( Lidrry Binding -January1999)

3. Hawksworth D.L. -Ainswprth & Biby΄sDictionary of the Fungi et al ( Hardcovery March)

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ  ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

 

Τύπος Μαθήματος        : Θεωρητικό

Ω/εβδ                            :2 Θ

Δ.Μ./ECTS                   :2

Τυπικό εξάμηνο            : Γ΄

Επίπεδο μαθήματος      :Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος:le='font-size:12.0pt'>χειρουργικά προβλήματα στο χώρο του νοσοκομείου και να τις εφαρμόζει

κατά το σχεδιασμό,την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας και την αξιολόγηση

των αποτελεσμάτων αυτής.

Σκοποί μαθήματος:

1)Να δώσει στο φοιτητή τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις που αφορούν

την παθογένεια των λοιμώξεων , ειδικούς τρόπους καταγραφής και

παρακολούθησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και μέτρα πρόληψης

αυτών.

2)Να εξοικειωθεί ο φοιτητής στην ολοκληρωμένη εκτίμηση του αρρώστου

αξιοποιώντας  πηγές πληροφοριών από τον άρρωστο και το νοσοκομειακό

περιβάλλον.

3)Να σχεδιάζει ολοκληρωμένη φροντίδα καθορίζοντας προβλήματα και

σκοπούς νοσηλευτικής φροντίδας σε τομείς που αφορούν τις λοιμώξεις.

4)Να είναι ικανός να παρέχει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της

παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.

5)Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει ειδικά προγράμματα πρόληψης

νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Περιγραφή μαθήματος:

Γενικές γνώσεις που αφορούν την είσοδο του μικροοργανισμού στον  

ανθρώπινο οργανισμό-αλυσίδα λοίμωξης-ταξινόμηση.

Νοσοκομειακές λοιμώξεις ,ορισμός, επιδημιολογία, αιτιολογία, παράγοντες

κινδύνου , θεραπεία και προληπτικά μέτρα.

Νοσοκομειακές λοιμώξεις αναπνευστικού, ουροποιητικού, χειρουργικού

τραύματος, από κεντρικούς ενδοφλέβιους καθετήρες, σήψη, ειδικές

λοιμώξεις. Βασικές θεωρητικές γνώσεις παθολογίας των λοιμώξεων που

αφορούν τον παθολογικό και χειρουργικό τομέα αντίστοιχα. Εκτίμηση

αρρώστου, σχεδιασμός φροντίδας, νοσηλευτικές παρεμβάσεις και

αξιολόγηση αποτελεσμάτων της παρεχόμενης φροντίδας.

Γνώσεις για τη δημιουργία και λειτουργία ειδικών οργάνων στον έλεγχο των

νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Τρόποι καταγραφής και παρακολούθησης που αφορούν τις νοσοκομειακές

λοιμώξεις.

 Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1)Ανευλαβής Ελευθέριος –Κλινική Λοιμωξιολογία – Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδη Π.Χ.

2)Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διάγνωση Λοιμώξεων . Ιατρικές εκδόσεις ΖΗΤΑ.

3)Ξηρουχάκη Ε.Η. –Υγιεινή και Επιδημιολογία στο χώρο του Νοσοκομείου Εκδόσεις Συμμετρία 2000

4)Αποστολοπούλου Ε.-Νοσοκομειακές Λοιμώξεις-Εκδόσεις Πασχαλίδη Π.Χ.1996

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΞΕΝΗ  ΓΛΩΣΣΑ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)

 

Τύπος μαθήματος      : Θεωρητικό

Ω/εβδ.                        : 2 Θ

Δ.Μ./ECTS               : 2

Τυπικό εξάμηνο        : Γ΄

Επίπεδο μαθήματος  : Επιλογής

Στόχος Μαθήματος:

Η κατανόηση και παραγωγή αυθεντικού   ξενόγλωσσου γραπτού και /η προφορικού

λόγου ώστε να καλυφθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες των φοιτητών σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματός τους. Η ορολογία δεν απομονώνεται από το γλωσσικό ή το εξωγλωσσικό της περιβάλλον και παρουσιάζεται πάντοτε ενταγμένη μέσα σ΄αυτό. Η εξάταση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων δεν γίνεται αυτοτελώς αλλά πάντα σε συνάρτηση με κείμενα ορολογίας ειδικότητας (Evver and Hudges-Davies

1971).

Σκοποί Μαθήματος:

To μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς:

1)Να κατανοούν την ξενόγλωσση βιβλιογραφία της ειδικότητας τους.

2)Να ανιχνεύουν ένα εξειδικευμένο επιστημονικό τεχνολογικό κείμενο και να αποκτούν μια γενική εικόνα του περιεχομένου , παρά την ύπαρξη αγνώστου λεξιλογίου και ορολογίας.

3)Να αναμεταδίδουν στην Ξένη Γλώσσα γραπτά και / ή προφορικά

πληροφόρηση που λαμβάνουν μέσα από τον γραπτό ή και τον προφορικό

λόγο όπως: άρθρα, συνεντεύξεις, συζητήσεις, συνέδρια, σεμινάρια , κ.λ.π.

4) Να συνάγουν την κεντρική ιδέα του θέματος ενός επιστημονικού ή

λογοτεχνικού κειμένου  και να αποδίδουν περιληπτικά το περιεχόμενό του .

5) Να διατυπώνουν τις απόψεις τους γραπτά και / ή προφορικά πάνω σ΄ένα

θέμα ειδικότητας βασιζόμενοι στις πληροφορίες που τους έχουν δοθεί.

Περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία προηγμένης Νοσηλευτικής και Ιατρικής ορολογίας σε συνδυασμό με συζήτηση θεμάτων υγείας, θεμάτων Νοσηλευτικού & ιατρικού περιεχομένου και αυθεντικούς διαλόγους.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Σημειώσεις ΤΕΙ-Αθήνας

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΙΙ

 

Τύπος μαθήματος        : Μικτό

Ω/εβδ.                          : 4 Θ + 7 Ε

Δ.Μ./ECTS                 : 11

Τυπικό εξάμηνο          : Δ ΄

Επίπεδο μαθήματος    :Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος:

Nα καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να σχεδιάζουν, να παρέχουν   και να

αξιολογούν τη Νοσηλευτική φροντίδα σε αρρώστους με χειρουργικά

προβλήματα-παθήσεις στα συστήματα :

κυκλοφορικό, ουροποιητικό , μυοσκελετικό  και αισθητηρίων οργάνων

συμμετέχοντας ενεργά στην θεραπευτική ομάδα υγείας.

Σκοποί μαθήματος:

Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές:

1)Να αξιολογούν την κατάσταση υγείας των ατόμων με χειρουργικά

προβλήματα που αφορούν τα συστήματα : κυκλοφορικό, ουροποιητικό,

μυοσκελετικό και αισθητηρίων οργάνων.

2)Να παρέχουν εξατομικευμένη προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα

σε αρρώστους με χειρουργικές παθήσεις των παραπάνω συστημάτων.

3)Να αναπτύσσουν  ικανότητα κριτικής επιστημονικής σκέψης σε θέματα

νοσηλευτικής διάγνωσης , πρόληψης  και αντιμετώπισης μετεγχειρητικών

επιπλοκών σε αρρώστους με χειρουργικές παθήσεις .

4)Να σχεδιάζουν προγράμματα αποκατάστασης και ετοιμασίας εξόδου

αρρώστων από το Νοσοκομείο.

5)Να κατανοήσουν το ρόλο του Νοσηλευτή στην ομάδα υγείας σε θέματα

πρόληψης θεραπείας και αποκατάστασης  αρρώστων με χειρουργικές

παθήσεις των παραπάνω συστημάτων .

Περιγραφή μαθήματος:

Βασικές επιστημονικές γνώσεις που αφορούν την ανατομία ,φυσιολογία,

χειρουργική και χειρουργική νοσηλευτική της καρδιάς και των αγγείων, του

ουροποιητικού, μυοσκελετικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων.

Ειδικότερα το μάθημα επικεντρώνεται σε :

Στις χειρουργικές παθήσεις που αφορούν τα παραπάνω συστήματα, την

εκτίμηση της κατάστασης των αρρώστων με συγκεκριμένες χειρουργικές

παθήσεις,  τον  σχεδιασμό   προγράμματος προεγχειρητικής-μετεγχειρητικής

φροντίδας, τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις και την αξιολόγηση των

αποτελεσμάτων της παρεχόμενης  φροντίδας .

Το μάθημα ολοκληρώνεται με το εργαστηριακό μέρος της χειρουργικής

νοσηλευτικής που αφορά τεχνικές και δεξιότητες σε χειρουργικά προβλήματα

των αρρώστων με παθήσεις των παραπάνω συστημάτων καθώς και την

άσκηση και εφαρμογή των ,τόσο στον εργαστηριακό χώρο όσο και στην

κλινική άσκηση σε  αντίστοιχες νοσηλευτικές μονάδες .

 

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1) Σαχίνη – Καρδάση ΄Αννας ,Μαρία Πάνου Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική, Τόμος Α,Β,ΓΕκδόσεις : «Βήτα» 

2) Μαλγαρινού –Σ.Κωνσταντινίδου Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Εκδόσεις «Ταβιθά».

3) ULRICH CANADA WENDELL Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική – 

    Σχεδιασμός Νοσηλευτικής Φροντίδας Εκδόσεις «Λαγός»

4)Χαρτοφυλακίδης Ι ,Γαρουφαλίδης. Θέματα ορθοπεδικής και τραυματιολογίας.  

    Εκδόσεις «Γ.Παρισιάνος».

 5)  Δημόπουλος Ι. Μαθήματα Ουρολογίας Αθήνα 1995

6) Στέφα Μιχ. Καρδιολογική Νοσηλευτική Εκδόσεις Στέφα.

7) Ε. Αθανάτου, Παθολογική –Χειρουργική Νοσηλευτική Εκδόσεις «Ευνίκη»

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΙΙ

 

Τύπος μαθήματος          : Μικτό

Ω/εβδ.                            : 4 Θ + 5 Ε

Δ.Μ./ECTS                   : 10

Τυπικό εξάμηνο            : Δ΄

Επίπεδο μαθήματος      : Υποχρεωτικό

Στόχος μαθήματος:

Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να σχεδιάζουν . να παρέχουν και

να αξιολογούν  τη Νοσηλευτική φροντίδα σε αρρώστους με παρεκκλίσεις

υγείας που αφορούν τα παρακάτω συστήματα:

κυκλοφορικό, ουροποιητικό ,μυοσκελετικό  και αισθητηρίων  οργάνων

συμμετέχοντας ενεργά στην θεραπευτική ομάδα υγείας.

Σκοποί μαθήματος:

1)Να δώσει στους φοιτητές τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις για

να αξιολογούν την κατάσταση υγείας των ατόμων με παθήσεις που

αφορούν τα συστήματα κυκλοφορικό, ουροποιητικό, μυοσκελετικό

και  αισθητηρίων οργάνων .

2)Να παρέχουν εξατομικευμένη και ολιστική φροντίδα με τα σύγχρονα

μοντέλα και συστήματα εργασίας (Νοσ/κή διεργασία κ.α.) στους παραπάνω

αρρώστους.

3)Να αναπτύξουν ικανότητα κριτικής επιστημονικής σκέψης σε θέματα

 διαφορικής διάγνωσης ,πρόληψης και αντιμετώπισης επιπλοκών σε

 συνεργασία με την ομάδα υγείας.

4)Να σχεδιάζουν προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε αρρώστους

με αλλαγή σωματικού ειδώλου και να συμβάλλουν στην αποκατάσταση τους

κατά την έξοδο από το Νοσοκομείο .

Περιγραφή του μαθήματος:

Το μάθημα επικεντρώνεται

1)Σε βασικές θεωρητικές γνώσεις που αφορούν την ανατομία, την φυσιολογία

 παθολογία και παθολογική Νοσ/κή της καρδιάς και των αγγείων, του

ουροποιητικού, μυοσκελετικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων .

2)Στις διαγνωστικές εξετάσεις και τις αντίστοιχες νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

3)Στα προβλήματα των αρρώστων, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και

αξιολόγηση προγραμμάτων Νοσ/κών παρεμβάσεων αντίστοιχα.

4)Στην  ανάπτυξη  ειδικών   δεξιοτεχνιών  σε   νοσηλευτικές  παρεμβάσεις.

       

 

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

 

1) Άννα Σαχίνη-Καρδάση , Πάνου Μαρία Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική :

Τόμος Α,Β,Γ Εκδόσεις: Βήτα

2) Μαλγαρινού Μ.-Κωνσταντινίδου Σ .Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική :

. Εκδόσεις «Ταβιθά»

3) Ulrich Canale Wendell Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική –Σχεδιασμός Νοσηλευτικής Φροντίδας : Εκδόσεις: Λαγός.

4) Χαρτοφυλακίδη Γ.-Γαρυφαλίδη Θέματα ορθοπεδικής και τραυματιολογίας Εκδόσεις: Γ.Ρ.Παρισιάνος

5) Γαρδίκα Κ Ειδική Νοσολογία. Εκδόσεις: Παρισιάνος

6)   Δημόπουλος Ι.,Μαθήματα Ουρολογίας  Αθήνα 1995

7) Στέφα Καρδιολογική Νοσηλευτική εκδ. Στέφα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Τύπος Μαθήματος : Θεωρητικό

Τυπικό εξάμηνο      :  Δ΄

Επίπεδο μαθήματος :  Υποχρεωτικό

 

 

Στόχος μαθήματος :  Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους δίνουν την δυνατότητα να διαμορφώνουν τα οικονομικά των υπηρεσιών υγείας όπου θα εργάζονται κατά τρόπο που θα μεγιστοποιεί την σχέση κόστους – αποτελεσματικότητα. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται τόσο σε μικρό όσο και σε μάκρο –επίπεδο.

 

 Σκοποί μαθήματος : Οι φοιτητές να είναι σε θέση

1.      Να προσδιορίζουν τους τρόπους οικονομικής λειτουργίας του συστήματος Υγείας και Πρόνοιας.

2.      Να ελέγχουν τις οικονομικές πράξεις .

3.      Να προάγουν νέες οικονομικο-διαχειριστικές μεθόδους ανάπτυξης των επιχειρησιακών μονάδων υγείας σε μικρο-επίπεδο.

4.      Να ορθολογικοποιούν τα δημόσια οικονομικά του συστήματος υγείας.

 

Περιγραφή μαθήματος :  Εισαγωγικές έννοιες και αναγκαιότητα μελέτης της Οικονομικής της Υγείας , ανάγκες υγείας , το αγαθό υγεία και μορφές αγοράς του τομέα υγείας. Μακροοικονομική προσέγγιση της προσφοράς ανθρωπίνων και υλικών πόρων του συστήματος υγείας .

Μέθοδοι αμοιβής των προμηθευτών . Μικροοικονομική προσέγγιση των εσόδων-εξόδων του νοσοκομείου. Μέθοδοι και δείκτες αξιολόγησης της επάρκειας, λειτουργικότητας και αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1. Σούλης Σωτ.  Οικονομία της υγείας   εκδόσεις Παπαζήση  1999 Β’ έκδοση

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

 

Τύπος Μαθήματος : Θεωρητικό

Ω/Εβδ.                    : 

Διδ.Μον./ECTS     :  2

Τυπικό εξάμηνο     : Δ’

Επίπεδο μαθήματος :Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος :Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να διαχειρίζονται Ιατρικές και Νοσηλευτικές εφαρμογές Πληροφορικής δια μέσου σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.

Σκοποί μαθήματος :

1.      Αντίληψη των σύγχρονων λειτουργιών πληροφοριακών συστημάτων κυρίως στο χώρο της Υγείας.

2.      Ανάπτυξη αναγκαίων και ικανών προσόντων για τη βελτίωση ,  διαχείρηση πληροφοριακών εφαρμογών.

3.      Καλλιέργεια αναλυτικών διαδικασιών σκέψης που είναι απαραίτητες για την διαχείριση των πληροφοριακού τύπου νοσηλευτικών διαδικασιών.

 

Περιγραφή μαθήματος : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής, καταγραφή λειτουργικών μονάδων Η/Υ. Οργάνωση υπολογιστικού συστήματος , χαρακτηριστικά κεντρικών μονάδων επεξεργασίας κύριας και δευτερεύουσας μνήμης περιφερειακών συσκευών.

Εφαρμογές πληροφορικής στον κλάδο της υγείας βάσεις δεδομένων ασθενών , αρχειοθέτηση φακέλων ασθενών, νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα . Ανάλυση πληροφοριακών απαιτήσεων.

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Τσουροπλής Αθ. ,Κλημόπουλος Στ.  Πληροφορική Εκδ. Νέες Τεχνολογίες 2000

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος : Θεωρητικό

Ω/Εβδ.                  :  2

Τυπικό εξάμηνο   :  Δ΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος : Κατανόηση των βασικών μεθοδολογικών θεμάτων που συναρτώνται με την εφαρμοσμένη έρευνα στις βιοιατρικές επιστήμες.

 

Σκοποί μαθήματος  : Οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναφέρουν :

1.      Τις βασικές έννοιες της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής.

2.      Τα κύρια θέματα των επιπέδων μετρησιμότητας.

3.      Τη μεθοδολογική οργάνωση μιας έρευνας και τα βασικά θέματα που απορρέουν από αυτή.

4.      Τις βασικές τεχνικές δειγματοληψίας και οργάνωσης της έρευνας πεδίου σε βιοιατρικές μελέτες.

5.      Τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας δια μέσου πινάκων και διαγραμμάτων.

 

Περιγραφή μαθήματος : Η διδασκαλία του μαθήματος της Βιοστατιστικής αποβλέπει στην παρουσίαση και χρήση των βασικών μεθόδων της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής όπως αυτή εφαρμόζεται στο χώρο των Ιατρικών Επιστημών, ειδικότερα :

-    Εισαγωγικές έννοιες-Περίγραμμα βιομετρικής έρευνας.

-         Συλλογή βιομετρικού υλικού ( απογραφές –συνεχείς εγγραφές, ειδικές έρευνες, δειγματοληψίες ).

-         Επεξεργασία των στοιχείων.

-         Παρουσίαση του υλικού ( Πίνακες – Διαγράμματα ).

-         Περιγραφική στατιστική ( μελέτη των κατανομών συχνοτήτων).

-         Μεθοδολογία στατιστικής μελέτης ποσοτικών χαρακτηριστικών.

-         Μελέτη στατιστικής μελέτης ποιοτικών χαρακτηριστικών.

-         Συσχέτιση και εξάρτηση.

-         Μη παραμετρικές μέθοδοι.

-         Στοιχεία λογισμού των πιθανοτήτων.

-         Μεθοδολογία πειραματισμού και βιοαναλύσεων.

 

Βιβλιογραφία :

Biostatistics and Epidemiology , Armen Khachatryan et al 1998

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος :  Θεωρητικό

Ω/Εβδ.                  :   2 Θ

Διδ.Μον. /ECTS   :   3

Τυπικό εξάμηνο    :   Δ΄

 Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος : Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις σχετικές με  τα προβλήματα υγείας του παιδιού και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.

 

Σκοποί μαθήματος : Οι φοιτητές να είναι σε θέση :

1.      Να αναφέρουν τα προβλήματα υγείας του παιδιού.

2.      Να προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η κλινική εξέταση και διάγνωση.

3.      Να περιγράφουν τις μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισης σε παθολογικές καταστάσεις.

 

Περιγραφή μαθήματος : Φυσιολογικό νεογνό , βρέφος, έφηβος και μεγαλύτερο παιδί καθώς και η παθολογία όλων των επί μέρους συστημάτων του νεογνού , βρέφους και παιδιού.

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Λαγός Παν., Αντωνιάδης Στ., Βασική Παιδιατρική, εκδ. Πασχαλίδη 2000

   

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

Τύπος μαθήματος   : Θεωρητικό

Ω/Εβδ.                     : 2θ

Διδ. Μον./ECTS      : 3

Τυπικό εξάμηνο       : Δ’

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος : Να δώσει επιστημονικές γνώσεις – πληροφορίες στους φοιτητές για να αποκτήσουν την ικανότητα κριτικής επιστημονικής

σκέψης ώστε να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα συμπτώματα , τα κλινικά σημεία και τις συμπεριφορές ατόμων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία ή προσέρχονται στα κέντρα υγείας.

 

Σκοποί μαθήματος :

1.      Να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τρόπο συλλογής πληροφοριών από τον άρρωστο και το περιβάλλον του.

2.      Να εφαρμόζουν την κλινική εξέταση στην αξιολόγηση της     κατάστασης του αρρώστου .

3.      Να αξιολογούν τα κλινικά ευρήματα και να προχωρούν σε εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα.

4.      Να αναγνωρίζουν την επικινδυνότητα της κατάστασης και να προβαίνουν στις ανάλογες ενέργειες ώστε να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν ανεπιθύμητες καταστάσεις, βοηθώντας στην μείωση της νοσηρότητας, θνησιμότητας, θνητότητας αλλά και την μείωση του υγειονομικού –οικονομικού κόστους.

 

Περιγραφή μαθήματος : Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού- Γενικές αρχές διαταραχών ( πόνος, πυρετός, ναυτία-έμετος , κένωση, μετεωρισμός, ούρηση, ίλιγγος, οίδημα, ασκήτης, ίκτερος, δύσπνοια, κώμα, shock κ.α

-   Γενική φυσική εξέταση αρρώστου–Νοσηλευτική αξιολόγηση

     ( επικοινωνία, ανάπτυξη, θρέψη, κινητικότητα, κ.α ).

-         Κλινική εξέταση- Νοσηλευτική αξιολόγηση, επισκόπηση, ψηλάφιση, ακρόαση ( κεφαλής, τραχήλου, θώρακος, πνευμόνων, καρδιάς και αγγείων, κοιλιακής χώρας, μαστών , γεννητικών οργάνων και άκρων).

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

Σαχίνη- Καρδάση Άννα, Πάνου Μαρ. Παθ/κή-Χειρ/κή Νοσ/κή Εκδ.Βήτα

Μουντουκαλάκης Θ., Διαφορική διάγνωση, επίτομος, Εκδόσεις Παρισιάνος Αθήνα 1995

Σκαλκέα Γρ. ,Εξέταση Χειρ/κού ασθενούς, Εκδ.Πασχαλίδη 1991.

Schroeder, Krupp, Tierney : Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική, Επίτομος, Εκδόσεις Παρισιάνος 1993

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

                :  2

Διδ.Μον./ECTS         :  3

Τυπικό εξάμηνο        :  Δ΄

Επίπεδο μαθήματος  : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος : Η απόκτηση θεωρητικών και κλινικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την ακριβή εκτίμηση, τον σωστό σχεδιασμό και την παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης Νοσηλευτικής φροντίδας στον βαριά άρρωστο στις Μ.Ε.Θ.

 

Σκοποί μαθήματος : Να είναι ικανός ο φοιτητής :

1.      Να αξιολογεί τον βαριά άρρωστο με βάση την κλινική εξέταση , το Νοσηλευτικό ιστορικό και τις εργαστηριακές εξετάσεις.

2.      Να καταρτίζει βασικά πρωτόκολλα φροντίδας

3.      Να παρέχει ολοκληρωμένη Νοσ/κή φροντίδα στους αρρώστους της Μ.Ε.Θ

4.      Να χειρίζεται συσκευές υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και διαρκούς παρακολούθησης (monitoring).     

5.      Να συνεργάζεται με την θεραπευτική ομάδα της Μ.Ε.Θ.

 

Περιγραφή μαθήματος :

1.      Μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) – Φιλοσοφία, σχεδιασμός Νοσηλευτική οργάνωση Παροχή ολοκληρωμένης εξατομικευμένης φροντίδας σε βαριά αρρώστους.

2.  Αναγνώριση διαταραχών από τις πληροφορίες του διαρκούς   αιμοδυναμικού και 

     καρδιοαναπνευστικού ελέγχου των αρρώστων.

3. Σχέδιο αποκατάστασης βαρέως πασχόντων αρρώστων.

 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:

1.      Ρούσος Χαρ. ,Εντατική Θεραπεία ,Εκδόσεις Πασχαλίδη

2.      Pol Murino , Μονάδα εντατικής θεραπείας , Εκδόσεις Λαγός.

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

Τύπος μαθήματος    : Θεωρητικό

Ω/Εβδ.                     :  2

Διδ.Μον./ECTS       :  3

Τυπικό εξάμηνο       : Δ΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος : Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κάλυψη των διατροφικών αναγκών τόσο του υγιούς ανθρώπου, όσο και του πάσχοντα.

 

Σκοποί μαθήματος : Οι φοιτητές να είναι σε θέση :

1.      Να προσδιορίζουν τη σχέση ανάμεσα στις τροφές , τις θρεπτικές ουσίες και τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας.

2.      Να ονομάζουν τις θρεπτικές ουσίες.

3.      Να περιγράφουν τη διαδικασία του μεταβολισμού και παραγωγής ενέργειας.

4.      Να σχεδιάζουν ένα διαιτολόγιο για το υγιές άτομο, αλλά και για ασθενείς με ειδικές θρεπτικές διαιτητικές ανάγκες.

 

Περιγραφή μαθήματος : Θρέψη και διατροφή και η σχέση τους με τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας. Θρεπτικά συστατικά , μεταβολισμός και παραγωγή ενέργειας. Ενεργειακή αξία των θρεπτικών ουσιών. Σχεδιασμός διαιτολογίου για το υγιές άτομο. Σχεδιασμός διαιτολογίων σε συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις.

 

Βιβλιογραφικές παραπομπές  :

Πλέσσα Κ, Διαιτητική, Εκδόσεις Φάρμακον , 1998

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

 

Τύπος μαθήματος: Μικτό

Ω/Εβδ.  :  6  Θ  + 12  Ε

Διδ.Μον. ECTS: 17

Τυπικό εξάμηνο : Ε΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

 

Στόχος μαθήματος: Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν τις βιολογικές, Ψυχολογικές και Πνευματικές ανάγκες του υγιούς όσο και του άρρωστου παιδιού ,καθώς και τις ανάγκες της οικογένειας , ώστε να συμβάλουν με τις παρεμβάσεις τους στην ομαλή βιοψυχοπνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

Nα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν την φυσιολογία και τα προβλήματα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας, καθώς επίσης να κατανοήσουν την φυσιολογία και την παθολογία της κύησης.

 

 Σκοποί μαθήματος:  Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές ώστε:

1.      Να γνωρίζουν την φυσιολογία και την παθολογία της κύησης και του τοκετού και να υποστηρίζουν με συγκεκριμένες παρεμβάσεις τη γυναίκα να έχει έναν φυσιολογικό τοκετό, νεογνό και λοχεία.

2.      Να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση ενός υγιούς παιδιού.

3 . Να γνωρίζουν ποια είναι η φυσιολογική σωματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και τους παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία αυτή θετικά ή αρνητικά         

4. Να γνωρίζουν την παθολογία κάθε  συστήματος από την νεογνική ως την εφηβικά ηλικία και τους τρόπους θεραπείας καθώς και όλες τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες σε κάθε περίπτωση.

5. Να γνωρίζουν όλες τις παθήσεις που αφορούν το γυναικείο γεννητικό σύστημα και την νοσηλευτική παρέμβαση σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδα.          

 

Περιγραφή μαθήματος: Πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας του παιδιού προγεννητικά , στην νεογνική ,βρεφική ,παιδική και εφηβική ηλικία. Υποστήριξη της υγείας της εγκύου για ομαλή κύηση , τοκετό και λοχεία . Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας τόσο σωματικής όσο και ψυχικής από την νεογνική έως την εφηβική ηλικία. Φροντίδα οικογένειας και αγωγή υγείας.  Αντιμετώπιση παιδιού με ιδιαίτερες ανάγκες και των οικογενειών τους και γενικά αντιμετώπιση παιδιών με παθήσεις δια φόρων συστημάτων.

Παθήσεις γεννητικού συστήματος της γυναίκας (παθήσεις μήτρας, τραχήλου, μαστού) γυναικολογία εφήβου, εμμηνόπαυση κλπ.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.      Κυρίτση Ε. Σημειώσεις παιδιατρικής Νοσηλευτικής. ΤΕΙ-Αθήνας  Αθήνα 2000

2.      Παπαδάτος Κ. Επίτομη Παιδιατρική. Εκδ. Λίτσας, Αθήνα 1987

3.      Καρπάθιος Σ. Μαιευτική Περιγεννετική Ιατρική και Γυναικολογία Εκδ. Δ. Γιαννακόπουλος , Αθήνα 1988

4.      Πάνου Μ. Παιδιατρική Νοσηλευτική .Εκδ. Βήτα,Αθήνα 1992

5.      Thompson E. Pediatric Nursing 5th edition ,W. B . Saunders , Lοndon 1987

6.      Lansdown R. Children in Hospital. New York 1996

7.      Glasper A. Child Care: Some Nursing  Perspectives . Wolfe Publishing Ltd London 1991

8.      Mayers M. Jacobson A. Pediatric Nursing . McGraw- Hill, New York 1995

9.      Betz C. ,Hynsberger M., Wright S. Nursing Care of Children . second Edition W.B. Saunders Company Montreal 1994

10.  Govan Mc May Hart D.,  Callander R . Γυναικολογία .Μετάφρση Σαρρης Γ., εκδ.    

      Γιαννακόπουλος, Αθήνα 1993

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :   2 Θ

Διδ.Μον. ECTS: 3

Τυπικό εξάμηνο : Ε΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

 

Στόχος μαθήματος: Να κατανοήσουν οι φοιτητές τη νομοθεσία που καλύπτει το νοσηλευτικό επάγγελμα και την ευθύνη του Νοσηλευτή κατά την άσκηση του έργου  του.

 

Σκοποί μαθήματος: Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές ώστε:

1. Να  προσεγγίσουν γενικές έννοιες του Δικαίου.

2. Να  γνωρίσουν  τη νομοθεσία που διέπει την άσκηση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος

3. Να  προσδιορίζουν τη θέση του Νοσηλευτή στο σύστημα υγείας

4. Να  ευαισθητοποιηθούν στην δημοσιοϋπαλληλική νομοθεσία

5. Να επισημαίνουν τις ευθύνες του Νοσηλευτή στην άσκηση του επαγγέλματος.

 

Περιγραφή μαθήματος: Γενικές  έννοιες περί Δικαίου Νοσηλευτική και επάγγελμα.

Αναγνώριση Νοσηλευτικού επαγγέλματος. Επαγγελματικά δικαιώματα. Νομοθεσία που καλύπτει τη νοσηλευτική εκπαίδευση και την άσκηση του επαγγέλματος. Η θέση των νοσηλευτών στο σύστημα Υγείας και στα θεσμοθετημένα όργανα αυτού. Στοιχεία Δημοιοϋπαλληλικής νομοθεσίας. Επαγγελματική νοσηλευτική ευθύνη. Επαγγελματική εκπροσώπηση.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1. Αναπλώτου- Βαζαίου Ε. Παγκόσμιες αποδοχές στην Υγεία και εθνικά συστήματα, Αθήνα 1985

2. Αναπλώτου- Βαζαίου Ε.  Γενικές αρχές Ιατρικού Δικαίου, Αθήνα 1993

3.Κουτσελίνης Α., Μιχαλοδημητράκης Μ., Ιατρική ευθύνη, Αθήνα 1984

4.Κοτσιάνου Σ. Η ιατρική ευθύνη, αστική, ποινική, Β΄ έκδοση Θεσσαλονίκη 1977

5.Μάνεσης Α., Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1980

6.Μπαλή Γ.Α., Γενικαί αρχαί Αστικού Δικαίου . Εκδοση 2α Αθήνα 1961

7.Ανδρουλακης Ν. Ποινικό Δίκαιο. Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα 1974

8.Ρούσου Χ. Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. εκδ. Zymel Αθήνα 1990

9.Ρούσου Χ. Νοσηλευτική Νομοθεσία, Αθήνα  1999

10.Β.Δ. 1914

11.Ν.Δ.683/48

12.Ν.1397/83

13.Ν.1579/85

14.Ν.2194/94

15.Π.Δ.351/89

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  3  Θ 

Διδ.Μον. ECTS: 3

Τυπικό εξάμηνο : Ε΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό                            

 

 

 

Στόχος μαθήματος: Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα σύγχρονα δεοντολογικά- ηθικά διλήμματα ώστε να προστατεύουν τόσο τους αρρώστους όσο και τους εαυτούς τους ηθικά και νομικά.

 

Σκοποί μαθήματος : Να βοηθήσει τους φοιτητές:

2.      Να ευαισθητοποιηθούν στα ηθικά διλήμματα που εμφανίζονται κατά  την άσκηση του νοσηλευτικού έργου και να αναπτύξουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την επίλυση ή αντιμετώπιση τους.

3.    Να αναλύσουν και να εφαρμόζουν τους νοσηλευτικούς κώδικες. 

 

 

Περιγραφή μαθήματος: Φιλοσοφικές-ηθικές θεωρίες στο χώρο της Νοσηλευτικής. Ηθική φιλοσοφία, ηθικά διλήμματα. Δεοντολογικοί νοσηλευτικοί κώδικες σε Διεθνές και Εθνικό επίπεδο. Ανάγκες και δικαιώματα του αρρώστου και του Νοσηλευτή. Διαδικασίες για λύσεις  των ηθικών διλημμάτων. Νοσηλευτικό απόρρητο. Διλήμματα από τις σύγχρονες εξελίξεις της γενετικής, των μεταμοσχεύσεων, ευθανασία. Διλήμματα στη Διοίκηση. Η θέση της Νοσηλευτικής στη σύγχρονη τεχνολογία.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1. Γιαννοπούλου Α., Διλήμματα και Προβληματισμοί στη σύγχρονη Νοσηλευτική, εκδ. Η ΤΑΒΙΘΑ, Αθήνα 1995

2. Επιβατιανός Π., Ιατρικό Δίκαιο, Δεοντολογία και Προβληματική , Θεσσαλονίκη1984

3. Μέλλια Κ., Everyday Ethics for nurses, Tο lie or not Lie ,Nursing times, pp 30-32

4. Κορδιολής Ν., Πρέπει να γνωρίζει την αρρώστια του ο καρκινοπαθής;  Σκέψεις  και προτάσεις    στο  πάντα επίκαιρο ερώτημα, Ελληνική Ογκολογία ,3,σς111-127

5. Παπαδημητρίου Ι., Ηθικά και Δεοντολογικά Προβλήματα των Μεταμοσχεύσεων, Ιατρικό Βήμα 4,σς 60-61     

6.      Ιερά  Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος: Εκκλησία και Μεταμοσχεύσεις, Αθήνα  2001

7.      Αβραμίδης Α. Ευθανασία, εκδόσεις  Ακρίτας 1995.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  3 Θ

Διδ.Μον. ECTS: 5

Τυπικό εξάμηνο : Ε΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος: Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να εκπονούν νοσηλευτική έρευνα

 

Σκοποί μαθήματος :Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς ώστε:

1. Να προσδιορίζουν το σκοπό και τη χρησιμότητα της έρευνας στη νοσηλευτική

2. Να αναγνωρίζουν νοσηλευτικά προβλήματα που απαιτούν έρευνα

3. Να σχεδιάζουν και να εκτελούν νοσηλευτική έρευνα

4. Να επιλέγουν για κάθε ερευνητική μελέτη τις κατάλληλες ερευνητικές τεχνικές

5. Να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν  ερευνητικά πρωτόκολλα  και πακέτα στη νοσηλευτική.

 

Περιγραφή μαθήματος: Εννοια, εξέλιξη, και φιλοσοφία της έρευνας. Στάδια έρευνας . Είδη έρευνας. Σχεδιασμός- εκτέλεση έρευνας. Μέσα και τρόποι συλλογής στοιχείων. Ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων. Συγγραφή έρευνας. Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας. Αξιολόγηση της έρευνας.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

 1. Σαχίνη –Καρδάση Α., Μεθοδολογία Έρευνας (Εφαρμογές στο χώρο της Υγείας) εκδ. ΒΗΤΑ

2.Δημητρακόπουλος Ε., Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας.  Εκδ. Ιων

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο : Ε΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος: Να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις ακτινολογίας και ραδιολογίας  ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην θεραπευτική ομάδα.

Σκοποί μαθήματος: Να είναι σε θέση οι φοιτητές

1.Να αναφέρουν στοιχεία  ραδιολογίας και ακτινολογίας

2.Να κατανοήσουν τα είδη της Ακτινοβολίας

3.Να αναφέρουν του τρόπους της ακτινοπροστασίας

Περιγραφή Μαθήματος:

Βασικές γνώσεις πυρηνικής φυσικής

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης

Βιολογικά φαινόμενα από την ακτινοβολία

Φυσική & τεχνική Ακτινοβολία

Ανιχνευτές Ακτινοβολίας

Τρόποι προστασίας από ακτινοβολία.

Ακτινοπροστασία στις ιατρικές εφαρμογές των ακτινοβολιών.

Μελέτη ακτινοπροστασίας.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

Κουτρουμπής Γεώργιος Ακτινοπροστασία Εκδόσεις Λύχνος 2000

Κανδράκης Ι. Φυσικές & τεχνολογικές Αρχές ακτινοδιαγνωστικής. Εκδ. Ελλην 1994

Ποντίφη Γρ. Εισαγωγή στην Πυρηνική Ιατρική & Ακτινοβολία  εκδ. Παρισίανος. 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο : Ε΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

Στόχος μαθήματος: Να  καταστήσει τους φοιτητές κατόχους εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων ώστε να είναι ικανοί να παρέχουν ολιστική και εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε άτομα με παθήσεις της καρδιάς και των αγγείων.

 

Σκοποί μαθήματος : Οι φοιτητές να είναι σε θέση:

1.      Να περιγράφουν μεθόδους αγωγής υγείας και πρόληψης των καρδιακών προβλημάτων

2.      Να κάνουν Εκτίμηση των αναγκών των αρρώστων με καρδιολογικά νοσήματα να εφαρμόζουν σχέδια Ν.Φ. και να αξιολογούν τα αποτελέσματα

3.      Να προσδιορίζουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά την αντιμετώπιση επειγουσών καρδιολογικών καταστάσεων

4.      Να οργανώνουν και να εφαρμόζουν σχέδια αποκατάστασης.

 

Περιγραφή μαθήματος: Επιδημιολογικά δεδομένα , Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, κινητές μονάδες  -Τ.Ε.Π. Εκτίμηση της κατάστασης αρρώστων με παθήσεις καρδιάς : Έμφραγμα, Αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια-Πνευμονικό Οίδημα, καρδιογενές  Shock, Ενδοκαρδίτιδα ,Υπέρταση ,καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση , Εγκεφαλικός θάνατος, Μεταμόσχευση  καρδιάς. Σχεδιασμός  Ν.Φ. εφαρμογή του σχεδίου και αξιολόγηση . Αποκατάσταση  και προετοιμασία για έξοδο.

 

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.      Στέφα  Μ., Καρδιολογική Νοσ/κή εκδ.Στέφα

2.      Ακύρου Δ.,  Καρδιολογική Νοσ/κή εκδ. Ευνίκη

3.      Ασκητοπούλου, Μονάδες εντατικής θεραπείας, Επείγουσα και εντατική Ιατρική. Εκδόσεις Λίτσα.

4.      Π. Παπαευαγγέλου, Καρδιοπνευμονική αναζωογώνηση. Πάτρα 1993

5.       ULRICH. CANALE. WENDELL. Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική- σχεδιασμός Νοσηλευτικής Φροντίδας. Εκδόσεις Λαγός

6.      Θ. Πρωτόπαππα. Εγχειρίδιο  Εργαστηριακής διάγνωσης, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη. Θεσσαλονίκη. 

7.      Καρδιολογικά θέματα- Διαλέξεις Ιπποκρατείου Νοσοκομείου 1977.

8.      Mark Greed., Ciudg Griues. Θεραπευτική προσέγγιση καρδιαγγειακών νοσημάτων  1994.

9.      Paul Mariuo. Μονάδα εντατικής θεραπείας. Εκδόσεις Λαγός  Αθήνα 2000.

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο : Ε΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής 

 

Στόχος μαθήματος: Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να :

Αναλάβουν την διαφώτιση του κοινού ως προς την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση  και τα πρώιμα συμπτώματα του καρκίνου.

Παρέχουν ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στα άτομα που πάσχουν από καρκίνο και τις οικογένειας τους.

 

Σκοποί μαθήματος : Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς :

1.      Να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά στην αγωγή υγείας με σκοπό την πρόληψη του καρκίνου.

2.      Να αξιολογούν τις ανάγκες των ατόμων με καρκίνο, να σχεδιάζουν και να παρέχουν ποιοτική φροντίδα σε αυτά

3.      Να βοηθούν αποτελεσματικά στην αποκατάσταση των αρρώστων με καρκίνο.

 

Περιγραφή μαθήματος: Νέες τάσεις και προσεγγίσεις στην Ογκολογική Νοσηλευτική ως προς:

Την φύση του καρκίνου, τους αιτιολογικούς και προδιαθεσικούς παράγοντες , τα συμπτώματα των αρρώστων , την διεργασία της διάγνωσης  και θεραπείας  καθώς επίσης και τις εκδηλώσεις των αρρώστων πριν τη διάγνωση, κατά τη διάγνωση και κατά την θεραπεία.

Την αντιμετώπιση αρρώστων με αλλαγές σωματικού ειδώλου .

Την φιλοσοφία και αντιμετώπιση του πόνου, του φόβου της αποκάλυψης της αλήθειας και του θανάτου. Την ψυχολογική υποστήριξη των αρρώστων σε όλες τις φάσεις των θεραπευτικών μεθόδων αντιμετώπισης του καρκίνου και των παρενεργειών τους.  Τον ρόλο του νοσηλευτή στην Πρωτογενή και Δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.      Μαλγαρινού Μ., Κωνσταντινίδου Σ., Παθολογική- Χειρουργική Νοσηλευτική. Αθήνα, ΤΑΒΙΘΑ 1994

2.      UICC Διεθνής Ενωση κατά του Καρκίνου. Εγχειρίδιο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα Λίτσας 1991.

3.      Περιοδικά: Oncology Nursing Forum. American J of Nursing.

                   

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο : Ε΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος: Να  καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα προβλήματα των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, τόσο αυτών ,όσο και των οικογενειών τους και να συμβάλουν με τις παρεμβάσεις τους στην αντιμετώπιση αυτών.

 

Σκοποί μαθήματος : Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές ώστε:

1.      Να αναγνωρίζουν το άτομο με ειδικές ανάγκες

2.      Να γνωρίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης  και βοήθειας

3.      Να γνωρίζουν τον τρόπο αποκατάστασης

4.      Να γνωρίζουν τις ανάγκες της οικογένειας και τον τρόπο βοήθειας αυτής

 

Περιγραφή μαθήματος: Αναφέρεται στις νοσηλευτικές παρεμβάσεις που αφορούν τη σωματική , νοητική και ψυχική παρέκκλιση σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες από τη νεογνική ηλικία έως το γήρας. Τον τρόπο βοηθείας ανάλογα με το είδος του προβλήματος, την εκπαίδευση των ατόμων αυτών και τον τρόπο  αποκατάστασης τόσο σωματικά, ψυχικά, όσο και επαγγελματικά . Την εκπαίδευση της οικογένειας και τη βοήθεια αυτής.

 

 Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.Ζώνιου-Σιδερη Α., Άτομα  με Ειδικές Ανάγκες και η Ένταξη τους . Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000

2. Πιάνος Κ., Συμβουλευτικός Θεραπευτικός Διάλογος- Θεωρία και Πράξη. Εκδ. Ελλην Αθήνα 1998

3. Στάθης Φ. Θέματα Ειδικής Αγωγής. Εκδ. Ελλην Αθήνα 1994

4.Παπαδάτου Δ. ,Αναγνωστόπουλος Φ. Η Ψυχολογία στο Χώρο της Υγείας. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα 1995

5.Δημητρόπουλος Ε., Άτομα με ειδικές Ανάγκες  Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 1998

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ :ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.:2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:2

Τυπικό εξάμηνο:Ε΄

Επίπεδο μαθήματος: Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος:Να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αναγνωρίζουν την νευροψυχιατρική  διαταραχή, τις ψυχολογικές επιπτώσεις της σωματικής ασθένειας όπως και να διαμορφώνουν στρατηγικές νοσηλείας των ασθενών.

Σκοποί μαθήματος: Οι σπουδαστές είναι σε θέση:

1.Να αξιολογούν την νευρο-ψυχιατρική και ψυχολογική κατάσταση των ασθενών.

2.Να αναφέρουν τρόπους-μεθόδους θεραπείας και αντιμετώπισης των νευροψυχιατρικών νόσων όπως και στοιχεία πρόληψης και αποκατάστασης.

3.Να προσδιορίζουν το θεραπευτικό τους ρόλο μέσα στην θεραπευτική ομάδα και τη σχέση τους με τα λοιπά μέλη της.

4.Να ναπτύξουν τις δυνατότητες επικοινωνίας τους.

Περιγραφή: Κατανόηση της ψυχικής νόσου, αιτιοπάθεια συμπτωματολογία, αντιμετώπιση, αποκατάσταση ψυχικά σθενών. Εξαρτήσεις. Κατανόηση των  νευρολογικών παθήσεων, δυνατότητες θεραπείας και αποκατάσταση νευρολογικών ασθενών.

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1. Παπαγεωργίου Ευάγγελος ΄΄Ψυχιατρική΄΄ Εκδόσεις…..

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό

Ω/Εβδ.  :  5 Θ  + 7Ε

Διδ.Μον. ECTS:  10

Τυπικό εξάμηνο : ΣΤ΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος: Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένη εξατομικευμένη Νος/κή φροντίδα στα άτομα που παρουσιάζουν ψυχικά  και νευρολογικά προβλήματα και να συμβάλλουν με τις γνώσεις και τις αρχές της ψυχιατρικής νοσηλευτικής στη πρόληψη της  ψυχικής αρρώστιας  και την αποκατάσταση των πασχόντων.

 

Σκοποί μαθήματος: Οι φοιτητές να είναι σε θέση:

1.Να συμβάλλουν στην διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη της ψυχικής νόσου.

2. Να παρέχουν εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στον ψυχικά άρρωστο με την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της ψυχιατρικής Νοσηλευτικής.

3.Να συμμετέχουν στην αποκατάσταση  της υγείας των ψυχικά αρρώστων και την επανένταξη τους στην οικογένεια και την κοινωνία.

4.Να παρέχουν εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στον ψυχικά άρρωστο με την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής .

5.Να χρησιμοποιούν επιδέξια εναλλακτικές θεραπείες και τεχνικές συμβουλευτικής σε συνδυασμό με άλλα νοσηλευτικά μέσα και μέτρα τόσο για τους ασθενείς , όσο και για τις οικογένειες τους.

6. Να παρέχουν εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στον  άρρωστο με νευρολογικά προβλήματα.

 

Περιγραφή μαθήματος: Σκοπός μαθήματος, θεμελιώδεις αρχές Ψυχιατρικής-νευρολογικής νοσηλευτικής. Κριτήρια ψυχικής υγείας και νόσου. Πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής πρόληψη στην ψυχική υγεία. Θεραπευτικό περιβάλλον αρρώστου. Εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε νευρώσεις και ψυχώσεις. Εναλλακτικές θεραπείες και συμβουλευτική στη διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής υγείας. Κοινοτική Ψυχιατρική Νος/κή. Σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στην ψυχιατρική.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.      ΓιαννοπούλουΑ. Ψυχιατρική Νοσηλευτική Ταβιθά, Αθήνα1996  ISBN 960-8589-059

2.      Ραγιά  Α., Νοσηλευτική ψυχικής υγείας Αθήνα 2001 960-285-8

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  3 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  5

Τυπικό εξάμηνο : ΣΤ΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος: Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις Αρχών και Μεθόδων Διδασκαλίας, καθώς και με δεξιότητες σχεδιασμού και εκτέλεσης μιας πρότυπης Διδασκαλίας, στα πλαίσια της Νοσηλευτικής.

Σκοποί μαθήματος:  Οι φοιτητές να είναι σε θέση:

1.      Να προσδιορίζουν το σκοπό και τη φύση της διδασκαλίας- μάθησης, και τον τρόπο με το οποίο σχετίζονται μεταξύ τους αλλά και με τη Νοσηλευτική.

2.      Να ορίζουν τη μέθοδο διδασκαλίας και να αναφέρουν την εξελικτική τους πορεία μέχρι σήμερα.

3.      Να ορίζουν και να περιγράφουν  τις τεχνικές εφαρμογές των επιμέρους μεθόδων διδασκαλίας- μάθησης.

4.      Να σχεδιάζουν και να εκτελούν μια πρότυπη διδασκαλία.

 

Περιγραφή μαθήματος: Έννοια ,ορισμός και φύση της διδασκαλίας και της μάθησης, παράγοντες που τις επηρεάζουν ,σχέση διδασκαλίας- μάθησης και Νοσηλευτικής. Έννοια και ορισμός μεθόδων διδασκαλίας. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τους .Εξέλιξη των μεθόδων διδασκαλίας. Ορισμός ,χρήση και τεχνική της διάλεξης. Ορισμός, χρήση και τεχνική της συζήτησης. Έννοια, ορισμός, φύση  και τεχνική της επίδειξης . Ερωτηματική μέθοδος.  Ατομικές μέθοδοι διδασκαλίας. Η τετραμερής πορεία της Διδασκαλίας και το σχέδιο του μαθήματος.

 

 Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.      Γεωργούση Π. , Ψυχολογία  των Μεθόδων  Διδασκαλίας εκδόσεις Δελφοί

2.      Κακαβούλη  Α.,Μεθοδολογία Νοσηλευτικής εκπαίδευσης Αθήνα 1992   ISBN: 960-85172-0-6

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Μικτό

Ω/Εβδ.  :  3 Θ  + 3Ε

Διδ.Μον. ECTS:  5

Τυπικό εξάμηνο : ΣΤ΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος: Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες  ώστε να μπορούν να παρέχουν Α΄ Βοήθειες και να αντιμετωπίζουν ένα επείγον περιστατικό άμεσα στο χώρο του ατυχήματος του νοσοκομείου και της Κοινότητας.

Σκοποί μαθήματος: Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές να είναι σε θέση:

1.      Να περιγράψουν το νοσηλευτικό ρόλο στην παροχή Α Βοηθειών

2.      Να εκτελούν αποτελεσματικά, μέτρα παροχής Α΄ Βοηθειών

3.      Να οριοθετούν τα καθήκοντα του νοσηλευτή και τη νοσηλευτική φροντίδα στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων

4.      Να εκτελούν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα και μέσα διάσωσης της ζωής.

 Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγικές έννοιες επείγουσα νοσηλευτική σε τραυματικές κακώσεις, (τραύματα & κατάγματα) και εγκαύματα. Επείγοντα καρδιαγγειακά προβλήματα, Επείγοντα αναπνευστικά προβλήματα, Shock, Πνευμονική εμβολή. Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Θερμοπληξία, Δήγματα. Επείγοντα κοιλιακά περιστατικά,Επείγοντα νευρολογικά περιστατικά, δηλητηριάσεις, αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

Σαχίνη –Καρδάση Α.,Πάνου Μ., Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική Νοσηλευτικές  Διαδικασίες, τομ 3ος  ΒΗΤΑ, Αθήνα 1997 ISBN 9607308-70-0

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  3 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  5

Τυπικό εξάμηνο : ΣΤ΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος: Να εφοδιάσει τους φοιτητές  με γνώσεις  δεξιότητες και στάσεις σχετικές με τις σύγχρονες απόψεις της διοικητικής διδασκαλίας στη νοσηλευτική.

 

Σκοποί μαθήματος:  Οι φοιτητές να είναι σε θέση:

1. Να ορίζουν το σκοπό και το περιεχόμενο της διοίκησης και της νοσηλευτικής διοίκησης ειδικότερα.

Γενικές έννοιες και αρχές διοίκησης . Αρχές νοσηλευτικής διοίκησης- Ανάπτυξη θεωριών διοίκησης-Διεθνές θεωρητικό πλαίσιο διοίκησης νοσηλευτικών υπηρεσιών. Διοίκηση νοσηλευτικής υπηρεσίας. Προγραμματισμός στη νοσηλευτική διοίκηση–οργάνωση νοσηλευτικών υπηρεσιών, μέθοδοι, επικοινωνία, αξιολόγηση-έλεγχος στη νοσηλευτική διοίκηση. Ανάπτυξη προσωπικού, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, συστήματα εργασίας, διδασκαλία λήψης απόφασης στη νοσηλευτική διοίκηση.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

Λανάρα Β. Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Θεωρητικό και Οργανωτικό πλαίσιο Αθήνα ISBN 960-85128-1-6 εκδ. Ευνίκη.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  3

Τυπικό εξάμηνο : ΣΤ΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος: Να εφοδιάσει το φοιτητή   με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι ικανός να παρέχει ολοκληρωμένη περιεγχειρητική  νοσηλευτική φροντίδα στον άρρωστο και να εφαρμόσει τις γνώσεις του αυτές κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός του στο χώρο του χειρουργείου.

 

Σκοποί μαθήματος :  Ο φοιτητής να είναι σε θέση

1. Να σχεδιάζει προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα  με γνώση των αρχών ασηψίας και αντισηψίας

2.  Να εξοικειωθεί με το βασικό εξοπλισμό και το υλικό του χειρουργείου

3.  Να περιγράφει τα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων στο χειρουργείο

4.  Να κατονομάζει τα είδη των χειρουργικών επεμβάσεων

5.      Να εξοικειωθεί με τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του χειρουργείου

Περιγραφή μαθήματος:  Φυσικό περιβάλλον χειρουργείου βασικός εξοπλισμός. Ειδικό υγειονομικό υλικό .Αποστείρωση : με φυσικά ,χημικά μέσα και ακτινοβολία. Απολύμανση, αντισηψία Οργάνωση και λειτουργία χειρουργείου: προσωπικό και καθήκοντα προσωπικού, κανονισμοί και ευθύνες στο χειρουργείο Αναισθησία: Είδη αναισθησίας ανάνηψη κατηγορίες επεμβάσεων.  Πηγές λοίμωξης στο χειρουργείο .Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και μαζικών ατυχημάτων. Κίνδυνοι και ατυχήματα στο χειρουργείο.

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.      Παπαδάκη Α. Το Χειρουργείο στη Βασική Νοσηλευτική Εκπαίδευση . Ιατρικές εκδ. Λίτσας. Αθήνα 1992

2.      Πετρίδης Α. Εγχειρίδιο Χειρουργικής 2η έκδοση. Εκδ. Ελλην  Αθήνα1998

3.      Σουμίλας Α. Χειρουργική Νοσηλευτική τόμος Α&Β .Ιατρικές εκδ. Λίτσας Αθήνα 1997.

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο : ΣΤ΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος:  Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέπουν να παρέχουν  ολιστική φροντίδα σε άτομα και στις οικογένειές  ατόμων που πάσχουν από οξεία και ή χρόνια Νεφρική ανεπάρκεια, υποβάλλονται  σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή υποβάλλονται σε μεταμόσχευση νεφρών.

 

Σκοποί μαθήματος: Οι φοιτητές να είναι σε θέση

 1. Να κάνουν εκτίμηση της κατάστασης των αρρώστων με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Των αρρώστων  που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή πλύση ή μεταμοσχευθέντων αρρώστων
 2. Να σχεδιάζουν τη νοσηλευτική φροντίδα

3.      Να αναφέρουν τρόπους ολιστικής φροντίδας στους προαναφερόμενους αρρώστους και τις οικογένειές τους        

 1. Να περιγράφουν μέτρα αποκατάστασης και προετοιμασίας για έξοδο από το νοσοκομείο

 

Περιγραφή μαθήματος: Ανατομία και φυσιολογία του ουροποιητικού συστήματος, εκτίμηση της κατάστασης του αρρώστου σχεδιασμός φροντίδας σε οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, φροντίδα σε αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή πλύση, προετοιμασία αρρώστου για μεταμόσχευση νεφρού, μετεγχειρητική φροντίδα, προετοιμασία για έξοδο από το νοσοκομείο. Ο νεφροπαθής στην Κοινότητα.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

 1. Δημόπουλος Ι. Μαθήματα Ουρολογίας Αθήνα 1990
 2. Σαχίνη -Καρδάση Α., Πάνου Μ., Παθολογική- Χειρουργική  Νοσηλευτική Εκδ. ΒΗΤΑ 1997
 3. Νεφρολογική Εταιρεία  Αιμοκάθαρση Αθήνα 1995 
 4. Νεφρολογική Εταιρεία   Συνεχής Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 1996.

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ -ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο : ΣΤ΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος: Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέπουν να παρέχουν  ολιστική φροντίδα σε άτομα και στις οικογένειές  ατόμων που πάσχουν από βαριές κακώσεις και άλλα προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος.

 

Σκοποί μαθήματος: Οι φοιτητές να είναι σε θέση

1.      Να κάνουν εκτίμηση της κατάστασης των αρρώστων με βαριές κακώσεις ή άλλα προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος.

2.      Να σχεδιάζουν τη νοσηλευτική φροντίδα.

3.      Να αναφέρουν τρόπους ολιστικής φροντίδας στους προαναφερόμενους αρρώστους και τις οικογένειές τους.

4.      Να περιγράφουν μέτρα αποκατάστασης και προετοιμασίας για έξοδο από το νοσοκομείο

 

Περιγραφή μαθήματος:  Εισαγωγή, εκτίμηση της κατάστασης των αρρώστων  σχεδιασμός και παροχή φροντίδας σε αρρώστους με κατάγματα, κοίλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, νεοπλάσματα οστών, οστεομυελίτιδα, ακρωτηριασμό, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, ρευματοειδή αρθρίτιδα κ. ά.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

 1. Σαχίνη-Καρδάση Α. , Πάνου Μ. Παθολογικά και Χειρουργική Νοσηλευτική Νοσηλευτικές Διαδικασίες, Αθήνα 1997  ISBN 9607308-70-0
 2. Ulricl anale wendell  Παθολογική Χειρ/κη Νοσηλευτική- Σχεδιασμός νοσηλευτικής φροντίδας. Εκδόσεις Λαγός.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο : ΣΤ΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος: Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους  επιτρέπουν να παρέχουν ανακουφιστική φροντίδα σε αρρώστους με καρκίνο τελικού σταδίου ή άλλες επώδυνες και δύσκολες από πλευράς συμπτωμάτων καταστάσεις.

 

Σκοποί μαθήματος: Οι φοιτητές να είναι σε θέση

 1. Να κάνουν εκτίμηση της κατάστασης των αρρώστων με  καρκίνο τελικού σταδίου ή άλλα προβλήματα- Νοσήματα.
 2. Να σχεδιάζουν τη νοσηλευτική φροντίδα
 3. Να περιγράφουν τρόπους παροχής ολιστικής φροντίδας στους προαναφερόμενους αρρώστους και τις οικογένειές τους.
 4. Να χρησιμοποιούν  αποτελεσματικά τεχνικές συμβουλευτικής καθώς  και άλλες συμπληρωματικές θεραπείες.
 5. Να στηρίζουν τον άρρωστο ώστε να έχει ένα ειρηνικό τέλος όπως και την οικογένεια του

 

Περιγραφή μαθήματος: Φιλοσοφία της ανακουφιστικής φροντίδας, Νοσηλευτικές θεωρίες και μοντέλα στην ανακουφιστική φροντίδα ή νοσηλευτική ως θεραπευτικό μέσον, αλλαγές του σωματικού ειδώλου και η αντιμετώπιση τους, ανακούφιση από τον πόνο σε αρρώστους τελικού σταδίου, ανακούφιση από τα συμπτώματα, φροντίδα τραυμάτων, αντιμετώπιση της απώλειας και του θανάτου, συμβουλευτική και συμπληρωματικές θεραπείες στη νοσηλευτική.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο : ΣΤ΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος:  Να εκπαιδευτούν οι φοιτητές σε θέματα που αφορούν την αιμοδοσία.

 

Σκοποί μαθήματος: Οι φοιτητές να είναι σε θέση

1.Να γνωρίζουν ότι αφορά τη λήψη αίματος στην Αιμοδοσία .

2.Να γνωρίζουν τα αντιγόνα και τα αντισώματα των ομάδων αίματος, καθώς και τον εργαστηριακό έλεγχο (συστήματα ομάδων αίματος, παράγων Rhesus, νοσήματα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση μέσω αίματος).

3.  Να γνωρίζουν τον έλεγχο συμβατότητας, τον προγραμματισμό και τους νέους στόχους της αιμοδοσίας.

 

Περιγραφή μαθήματος: Γενικά για αιμοδοσία–Τράπεζα Αίματος επιλογή αιμοδοτών, συλλογή αίματος, συντήρηση- διατήρηση αίματος, διακίνηση αίματος, παράγωγα αίματος προγραμματισμός, νέες τάσεις και στόχοι. Αντιγονικά  συστήματα ερυθροκυττάρων, αντισώματα. Συστήματα ομάδων αίματος, παράγοντα Rhesus και τεχνικές καθορισμού αυτών. Έλεγχος  συμβατότητας  αίματος .

  Άμεση- Έμεση Coombs.¨Έλεγχος  ιστοσυμβατότητος  HLA. Μετάγγιση αίματος. Παράγωγα αίματος, Παρασκευή αυτών και εφαρμογές.

 

           Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

 1. Τσεβρένης Ι., Κοντοπούλου-Γρίβα Ε.,Αιμοδοσία Αθήνα 1991
 2. Hoffman. Hematology. Basic Principles and Practice. 1995.
 3. Ιωαννίδου - Παπακωνσταντίνου Α. Σημειώσεις Αιμοδοσίας-Τράπεζας αίματος 1997.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  II

 

Τύπος μαθήματος: Μικτό

Ω/Εβδ.  :  4Θ + 7Ε

Διδ.Μον. ECTS:  11

Τυπικό εξάμηνο : Ζ΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος: Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένη προληπτική και θεραπευτική νοσηλευτική φροντίδα σε άτομα, οικογένειες ,ομάδες στην Κοινότητα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλες τις καταστάσεις υγείας και αρρώστιας.

 

Σκοποί μαθήματος: Οι φοιτητές να είναι σε θέση

1.      Να αξιολογούν την κατάσταση υγείας των ατόμων , οικογενειών, ομάδων και της κοινότητας στο σύνολο της.

2.      Να προγραμματίζουν και διεκπεραιώνουν πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς νοσηλευτικές παρεμβάσεις, και να εκτιμούν τα αποτελέσματα τους.

3.      Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα και τις πηγές που διαθέτει η κοινότητα για την κάλυψη των αναγκών υγείας των μελών της.

4. Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ευκαιρίες Αγωγής Υγείας, να οργανώνουν και διεκπεραιώνουν προγράμματα διδασκαλίας και ενημέρωσης, σε σχολεία, εργασιακούς χώρους και διάφορες άλλες πληθυσμιακές ομάδες της Κοινότητος.

5. Να αξιολογούν την υγειονομική  κατάσταση των χώρων εργασίας, σπουδών, ψυχαγωγίας και γενικά όλων των κοινοχρήστων χώρων και να πραγματοποιούν υγειονομική και επιδημιολογική διερεύνηση της κοινότητας καθώς και περιβαλλοντική νοσηλευτική γενικότερα.

 

Περιγραφή μαθήματος:  Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ορισμός και σκοποί της Κοινοτικής. Τρόποι οργάνωση και λειτουργία της, στην Ευρώπη και τον κόσμο, Ελληνική πραγματικότητα. Ανάλυση του ρόλου του Κοινοτικού Νοσηλευτή στα Κέντρα Υγείας, την οικογένεια τα σχολεία, τους χώρους εργασίας. Ψυχαγωγίας και άθλησης. Καθώς επίp>

Το εργαστηριακό  μέρος περιλαμβάνει Άσκηση των φοιτητών με επίβλεψη εκπαιδευτικών σε Κέντρα Υγείας, σε Κοινοτικά και Δημοτικά Ιατρεία, ΚΑΠΗ, σχολεία, εργασιακούς χώρους, υπηρεσίες νοσηλείας και βοήθειας στο σπίτι και σε όλες τις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Κοινότητας.

 

     Βιβλιογραφικές  παραπομπές:

1.      Κυριακίδου Ε. ,Κοινοτική Νοσηλευτική,Γ΄εκδ.2000. Εκδόσεις ΤΑΒΙΘΑ.

2.      Starhope and Lancasters Community Health Nursing 3rd  Edition. Mosby Co 1992

3.      Turton Pand Orr J: Learning to care in the Community 2hd Edition.  London 1993

4.       Wass A: Promoting Health. The Primary Health Care Approach, Saunders Co, Sydney  1997

5.      Naidoo J.,Will J.Health Promotion. Foundations for practice, Bailliere Co, London 1994

6.      Miller M.,Babcock D. Critical thinking applied to nursing, Mosby Co, St. Louis 1996

7.      Εντυπα Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

8.      Έντυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινότητα Νοσηλευτική Και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος : Μικτό

Ω/Εβδ.  :  2Θ + 3Ε

Διδ.Μον. ECTS:  5

Τυπικό εξάμηνο : Ζ΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος: Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να παρέχουν ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα στα ηλικιωμένα άτομα και τις οικογένειές τους , με εφαρμογή των αρχών της γεροντολογικής Νοσηλευτικής.

 

Σκοποί μαθήματος: Οι φοιτητές να είναι σε θέση

1.      Να αναγνωρίζουν τις φυσιολογικές μεταβολές που παρατηρούνται με την ηλικία

2.      Να αξιολογούν την κατάσταση υγείας των ηλικιωμένων ατόμων.

3.      Να παρέχουν ολιστική νοσηλευτική φροντίδα στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους τόσο σε ιδρυματικό επίπεδο όσο και στην κοινότητα.

4.      Να είναι ενήμεροι αλλά και να χρησιμοποιούν τα ιδρύματα και τις υπηρεσίες που διατίθενται για τη φροντίδα των ηλικιωμένων.

 

Περιγραφή μαθήματος: Σκοπός γεροντολογικής Νοσηλευτικής, γενικά περί θεωριών γήρατος, βιολογικές μεταβολές, αλλαγές στα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Αρχές γεροντολογικής Νοσηλευτικής, νοσηλευτική αξιολόγηση ηλικιωμένου, προβλήματα υγείας και νοσηλευτικής παρεμβάσεις. Ειδικές παθολογικές καταστάσεις ηλικιωμένων και νοσηλευτικές παρεμβάσεις. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα ηλικιωμένων και  νοσηλευτικές παρεμβάσεις

 

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.Μαλγαρινού Μ.-Ε. Γουλιά .Ο Νοσηλευτής και ο Υπερήλικας, Αθήνα 1985

2.Ξανθοπούλου Σ., Βιολογικές αλλαγές και Προβλήματα Φυσιολογικού

  Γήρατος ,Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις , Αθήνα 1992

3.Δοντάς Σ.Α., Η Τρίτη Ηλικία. Προβλήματα και Δυνατότητες,  Αθήνα 1981

4. M.F Storrs  (1985) Geriatric Nursing, Bailliere Tindall, England

5.      Χανιώτης Φ. Γηριατρική  εκδ. Λίτσας 1997.

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  5

Τυπικό εξάμηνο : Ζ΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

Στόχος μαθήματος: Να δώσει την απαραίτητη θεωρητική υποδομή και τις δεξιότητες στους φοιτητές ‘ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα Αγωγής Υγείας σε ομάδες πληθυσμού.

 

Σκοποί μαθήματος:

1.      Να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές στη φιλοσοφία της Αγωγής Υγείας.

2.      Να κατανοήσουν τις έννοιες της πρόληψης , Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

3.      Να περιγράφουν μοντέλα και προσεγγίσεις στην Αγωγή Υγείας

4.      Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν προγράμματα Αγωγής σε ομάδες πληθυσμού.

 

Περιγραφή μαθήματος:  Φιλοσοφία της Αγωγής Υγείας . Έννοιες και ορισμοί της Υγείας, πρόληψης, Προαγωγή Υγείας και Αγωγή Υγείας. Θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις στην Αγωγή Υγείας. Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας. Ηθικά διλήμματα και δυσκολίες στην εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Σχεδιασμός &εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Προσδιορισμός αναγκών και προτεραιοτήτων, αξιολόγηση προγραμμάτων. Προσέγγιση θεμάτων για την Αγωγή Υγείας σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες . Ενδεικτικά αναφέρονται: εξαρτησιογόνες ουσίες, Διατροφή, Άσκηση &Υγιεινή διαβίωση,Aids , Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Ατυχήματα, κάπνισμα, κληρονομικά νοσήματα ,νεοπλάσματα, καρδιολογικά νοσήματα, οικογενειακός προγραμματισμός ,περιβάλλον και Υγεία.

 

     Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.      Κυριακίδου Ε., Κοινοτική Νοσηλευτική, εκδοση Β΄. εκδ. ΤΑΒΙΘΑ. Αθήνα 1971

2.      Τριχιοπούλου Α, Τριχόπουλος Δ., Προληπτική Ιατρική. Επιστημονικές εκδ. Γ. Παρισσιάνος, Αθήνα 1986       

3.   Baldwin D. Μετάφραση: Μαργαριτίδου Β., Λειβαδίτη Β., Οδηγός Αγωγής Υγείας, Ιατρικές Εκδόσεις

4.    Παπαευαγγέλου Γ. Ιατρική Δημογραφία   και Οικογενειακός  Προγραμματισμός  

      εκδόσεις   ΒΗΤΑ Αθήνα 1992     

5.      Κακαβούλης Α., Μεθοδολογία Νοσηλευτικής εκπαίδευσης  Αθήνα 1992.

6.  Τούντας Ι., Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας. Περιοδικό      ‘ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ’

6.      Naidoo J.,Willis. Health Promotion, Foundations for practice, Bailliere Co,  

      London 1994

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο : Ζ΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

 Στόχος μαθήματος: Να αναπτυχθεί η ικανότητα των φοιτητών να διεξάγουν μια απλή επιδημιολογική έρευνα χρησιμοποιώντας επιδημιολογικές μεθόδους.

 

Σκοποί μαθήματος:  

1.      Οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία των χαρακτηριστικών ,προσώπων, τόπου και χρόνου στην επίπτωση των νοσημάτων.

2.      Να κατανοήσουν τις διαφορές των διαφόρων ειδών επιδημιολογικών μελετών

( περιγραφικές αναδρομικές, προοπτικές παρεμβάσεως)

3.      Να κατανοήσουν τη συνεισφορά της Επιδημιολογίας στη Δημόσια Υγεία.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγικές έννοιες. Ιστορική ανασκόπηση. Σκοποί και μέθοδοι της Επιδημιολογίας. Επιδημία, ομαδική νόσηση, φάσμα της νόσου, η ομαδική νόσηση ως οικολογικό φαινόμενο. Το σύγχρονο πρίσμα της επιδημιολογικών στοιχείων( απογραφές, φυσική κίνηση πληθυσμού, στατιστικές νοσηρότητας ,δήλωση νόσων, στατιστικές θνησιμότητας, στατιστικές νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αρχεία νοσημάτων, άλλες πηγές).  Η λογιστική της Επιδημιολογίας (δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας). Περίγραμμα επιδημιολογικής έρευνας- έλεγχος υποθέσεων. Μελέτη επιδημιολογικών χαρακτηριστικών (προσώπων, τόπου, χρόνου) .Προοπτικές και αναδρομικές έρευνες.

Επιδημιολογική θεώρηση των προληπτικών παρεμβάσεων. Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.      Τριχόπουλος Δ., Επιδημιολογία εκδόσεις Παρισσιάνος

2.       Kenneth J. Modern Epidemiology Rothman, Sander Greenlahd,1998

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  3 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  4

Τυπικό εξάμηνο : Ζ΄

Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό

 

 

Στόχος μαθήματος: Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να γράφουν και να παρουσιάζουν ένα σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας το οποίο θα ανταποκρίνεται στη κάλυψη των αναγκών υγείας των ατόμων των οικογενειών και των κοινοτήτων , με μια ευρύτερη και ολιστική νοσηλευτική προοπτική και με παράλληλη ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και χρησιμοποίησης της τρέχουσας νοσηλευτικής βιβλιογραφίας.

 

Σκοποί μαθήματος:   Οι φοιτητές να είναι σε θέση

1.      Να χρησιμοποιούν όλη την προηγούμενα αποκτηθείσα γνώση και δεξιότητα προκειμένου να κάνουν ανάλυση των νοσηλευτικών προβλημάτων.

2.      Να επιδεικνύουν αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες στην προετοιμασία μιας γραπτής νοσηλευτικής μελέτης ενός ειδικού νοσηλευτικού θέματος ή προβλήματος.

3.      Να επιδεικνύουν δεξιότητες παρουσίασης ενός θέματος σε μικρή ομάδα φοιτητών και με παράλληλη χρήση εποπτικών μέσων.

4.      Να λειτουργούν  ως μέλη μιας ομάδας εργασίας .

 

Περιγραφή μαθήματος: Το σεμινάριο αποτελεί μια σύνθεση γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στα προηγούμενα εξάμηνα τόσο από τη διδασκαλία νοσηλευτικών όσο και από τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων. Η επεξεργασία και ή παρουσίαση των θεμάτων γίνεται με μια ολιστική προσέγγιση. Το παρουσιαζόμενο σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας, εμπεριέχει την εκτίμηση το σχεδιασμό αλλά και την εφαρμογή του σχεδίου και την αξιολόγηση της φροντίδας. Νομικές ηθικές αλλά και πολιτικές διαστάσεις εμπεριέχονται και ενσωματώνεται στην εργασία

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.      Σημειώσεις τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ-Αθήνας

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

αφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων. Η ανάπτυξη ικανοτήτων στους φοιτητές με σκοπό την καλλιέργεια γνώσεων που προορίζεται για τις τοπικές Εθνικές μειονότητες . Η διαμόρφωση των αντιλήψεων των φοιτητών στην εφαρμογή Βασικής Νοσηλευτικής φροντίδας.

 

Σκοποί μαθήματος: 

1.      Να παρουσιάσει μια εικόνα των θεμάτων που περιλαμβάνει ή διδασκαλία της νοσηλείας ανθρώπων από διαφορετικές φυλές.

2.      Να αναλύσει διάφορες προσεγγίσεις που θα περιλαμβάνει τη διαπολιτισμική Νοσηλευτική φροντίδα.

3.      Να προτείνει ,να συζητήσει διάφορες στρατηγικές οι οποίες μπορεί  να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην αίθουσα & τον Νοσηλευτή στην πράξη

4.Να προσφέρει πρόσθετες πηγές πληροφόρησης.

 

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγικές έννοιες στην διαπολιτισμική Νοσηλευτική ,Βασικές έννοιες ανθρωπολογίας, Πολιτισμός και Υγεία, Πολιτισμός και Νοσηλευτική-Θρησκεία και Υγεία, Ρατσισμός, Πολιτισμός και Εκπαίδευση, Πολιτισμός και ανθρώπινες σχέσεις.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.      Dobson ,S.1991 Transcultural Nursing- A Contemporati Imperative, Scutari

2.      Leiuiuger. M 1981 Transcultural Nursing its Progress  and its future. Nursing &Health care

3.      Panla Mc Gee- Chapman & Hall Teaching trauscultural  care 1992

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ

 

Τύος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο : Ζ΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος: Η  ενημέρωση  των φοιτητών σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ε.Ε.) και τη Νομοθεσία  που την διέπει γενικά και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών.

 

Σκοποί του μαθήματος:

1.Να γνωρίσουν οι φοιτητές το ιστορικό και το σκοπό Ίδρυσης της Ε.Ε. καθώς και τη φιλοσοφία στην οποία στηρίχθηκε

2.Να ενημερωθούν για τα όργανα λειτουργίας της Ε.Ε. καθώς και τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτά

3.Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την κοινοτική νομοθεσία τόσο σε θέματα εκπαίδευσης όσο και σε θέματα υγείας.

Να γνωρίσουν  τα  δικαιώματα  και τις υποχρεώσεις  τους σαν πολίτες της Ε.Ε.

 

Περιεχόμενο μαθήματος : Ιστορική αναδρομή στη Ίδρυση της Ευρωπαϊκής  Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ 1965) και την μετεξέλιξή της σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

Βασικοί σταθμοί στην εξέλιξη της Ε.Ε. Οικονομική Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.) Όργανα της Ε.Ε., Συμβούλιο Υπουργών, Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Οδηγίες, Κατευθύνσεις, Καθήκοντα και δικαιώματα πολιτών της Ευρώπης. Νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα υγείας.

Η Νοσηλευτική στην Ε.Ε., Εκπροσώπηση, Γενικές και Τομεακές  οδηγίες. Ελεύθερη διακίνηση επαγγελματιών σε χώρες της κοινότητος. Ελληνική Νομοθεσία για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Διαλέξεις, ομαδικές συζητήσεις, συζήτηση περιστατικών.

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.Αντωνόπουλος Ν. πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκής Πορείας Αθήνα 2000

2.Βασιλειάδης Ν. Η Ελλάς στην ενωμένη Ευρώπη Αθήνα 1993

3.Κυριακίδου Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική 1, 2001 σελ. 62-66.

4.Επίσημες εφημερίδες των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων:

Αποφάσεις: 77/452/ΕΟΚ,77/453/ΕΟΚ,89/595/ΕΟΚ, 89/48/ΕΟΚ.

5.Εφημερίδες της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας : ΠΔ/40/1986, Υ.Α. 689/1990.

6.European Commission. Report for the slim exercise on the mutual recognition of Diplomas, Brussels 1996.

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Τύπος μαθήμαος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο : Ζ΄

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος:  Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να παρέχουν σφαιρική νοσηλευτική φροντίδα αποκατάστασης σε άτομα τα οποία εξέρχονται από τριτοβάθμιες νοσηλευτικές μονάδες με ειδικά προβλήματα αποκατάστασης. Να παρέχει ειδικές γνώσεις στους φοιτητές ώστε να βοηθήσουν τα άτομα από όλες τις ηλικίες και από όλες τις καταστάσεις της αρρώστιας τους, στις σωματικές ,ψυχικές ,κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που θα χρειαστούν για να μπορούν να επανέλθουν στις δραστηριότητες της κοινότητας, στον οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό χώρο, σε συνεργασία με τις οικογένειες τους και με άλλες συναφείς ομάδες της Κοινότητας.

 

Σκοποί μαθήματος:  Οι φοιτητές να είναι σε θέση

1.      Να αξιολογούν την κατάσταση υγείας των ατόμων στο σύνολο της

2.      Να γνωρίζουν και να αξιολογούν τις αλλαγές που έχουν γίνει στο άτομο και στην οικογένεια του μετά από χρόνιο νόσημα και αναπηρία.

3.      Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις αλλαγές που χρειάζονται στο άτομο και στο περιβάλλον του με βάση τα σύγχρονα μέσα που διατίθενται τόσο της τέχνης όσο και της τεχνολογίας για άτομα με χρόνιο νόσημα, αναπηρία και ειδικές ανάγκες.

4.      Να συστήνουν στα άτομα τα απαραίτητα μέσα που διατίθενται τόσο της τέχνης όσο και της τεχνολογίας.

5.      Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα και τις πηγές που διαθέτει η κοινότητα για την κάλυψη των αναγκών υγείας αυτών των ατόμων.

6.      Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ευκαιρίες Αγωγής Υγείας στα συγκεκριμένα άτομα , να οργανώνουν και διεκπεραιώνουν προγράμματα διδασκαλίας και ενημέρωσης ανάλογα με τις ανάγκες τους.

7.      Να βοηθούν τα άτομα στην προσαρμογή τους σε σχολεία, εργασιακούς χώρους, σπουδών, ψυχαγωγίας και γενικά όλων των κοινοχρήστων χώρων. ( Κοινωνική ένταξη)

8.      Να κατανοούν τα άτομα και να τα στηρίζουν ψυχολογικά και κοινωνικά.

 

 

Περιγραφή μαθήματος:  Ο ορισμός και σκοποί της Νοσηλευτικής αποκατάστασης. Τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας . Ανάλυση του ρόλου του Νοσηλευτή στη Νοσηλευτική αποκατάσταση  .  Αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Αποκατάσταση μετά από εγκαύματα . Αποκατάσταση μετά από λοιμώδη νοσήματα , όπως Aids .   Αποκατάσταση σε μόνιμες αναπηρίες μετά από ατυχήματα, όπως σε άτομα με διατομή νωτιαίου μυελού , τετραπληγίες παραπληγίες.  Αποκατάσταση σε άτομα με καρκίνο. Αποκατάσταση παιδιών με διάφορους βαθμούς αναπηρίας. Αποκατάσταση ατόμων με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες όπως, απώλεια μέλους σώματος ,άνω-κάτω άκρων κ.λ.π. Αποκατάσταση διαβητικών. Αποκατάσταση ηλικιωμένων. Αποκατάσταση ατόμων με ψυχικά νοσήματα. Η παροχή Νοσηλευτικής αποκατάστασης στα Κέντρα Υγείας ,στην οικογένεια, στο σχολείο, στους χώρος εργασίας.

 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές:

1.      Κυριακίδου Ε.,Κοινοτική Νοσηλευτική. Εκδόσεις ΤΑΒΙΘΑ Αθήνα 2000

2.      Ρουμελιώτης Δ. Ιατρική αποκατάσταση .Ιατρικές εκδόσεις ΖΗΤΑ Αθήνα 1993

3.      Starhope and Lancaster : Community Health Nursing 3rd  Edition. Mosby Co, 1992

4.      Turton Pand Orr J: Learning to care in the Community 2nd Edition. London 1993

5.      Wass A: Promoting Health .The Primary Health Care Approach. Saunders Co, Sydney 1997

6.      High DM. Advance directives and the elderly: a study of intervention strategiew to increase use.  Gerontologist  1993, 33: 342-349.

7.      Molzon JA. What kinds of patients counseling are required. Am Pharm 1995, NS 323:50-57

8.      Redman B.K. The practice of patient education .8th Edition, St. Louis, Boston, Chicago, Tokyo, Toronto. Mosby 1997

9.       Gillen G. Burkhardt A. Stroke Rehabilitation. St Louis, Boston, Chicago, Tokyo , Toronto. Mosby 1998.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ω/Εβδ.  :  2 Θ

Διδ.Μον. ECTS:  2

Τυπικό εξάμηνο :  Z'

Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής

 

Στόχος μαθήματος: Η κατανόηση εκ μέρους   των σπουδαστών της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ Εργασίας και Υγείας. Η μελέτη και ανάλυση (εντοπισμός, μέτρηση, αξιολόγηση)των φυσικών, χημικών, βιολογικών και εργονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων.

Ο εντοπισμός των κινδύνων κατά την εργασία που δύναται να προκαλέσουν τραυματισμό στους εργαζόμενους.

Η κατανόηση του τρόπου πρακτικής εφαρμογής και υιοθέτησης συστημάτων ασφαλείας.

Η κατανόηση του σχεδιασμού  αποτελεσματικής πολιτικής για την ασφάλεια της εργασίας με σκοπό την προστασία, την πρόληψη και την εξέταση των κινδύνων.

Σκοπός Μαθήματος:

1.Η απόκτηση γνώσεων για  το σχεδιασμό αποτελεσματικής πολιτικής στην προστασία και την πρόληψη των κινδύνων που οφείλονται στην εργασία.

2.Η συνειδητοποίηση του μελλοντικού ρόλου στην αγορά εργασίας ως προσωπικό των Υπηρεσιών Επαγγελματικής Υγείας με σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή της σωματικής ,πνευματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

Περιγραφή μαθήματος:

·        Εισαγωγή ,έννοια και περιεχόμενο της Βιομηχανικής Υγιεινής.

·        Νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια  εργασίας.

·        Επιπτώσεις της Εργασίας στην Υγεία και της Υγείας στην Εργασία.

·        Γενικές γνώσεις Βιομηχανικής Τοξικολογίας.

·        Χημικοί κίνδυνοι και όργανα στόχοι στον ανθρώπινο οργανισμό.

·        Φυσικοί κίνδυνοι (Θόρυβος και Δονήσεις ,Θερμικό Περιβάλλον, Φωτισμός ,Ακτινοβολίες).

·        Βιολογικοί κίνδυνοι

·        Αρχές Εργονομίας της Εργασίας

·        Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

·        Διαχείριση και πολιτική Επαγγελματικής υγιεινής στην επιχείρηση.

 

Βιβλιογραφία:

1.Ασφάλεια  εργαζομένου ,Π. Ανδρεάδης-Γ.Παπαϊωάνου, Εκδόσεις ΙΩΝ 1997