Αρχική Σελίδα

ΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πρόγραμμα Σπουδών
Εργαστήριο
Κλινική
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Εκπαιδευτικό
Διοικητικό
'Οργανα του Τμήματος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Κριτήρια Εισαγωγής
Συνεργασία με φορείς
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
[Ανακοινώσεις] 
Σύνδεσμοι

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙ 263 34 ΠΑΤΡΑ


Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004-2005.

Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας έχοντας υπόψη
1. Την αρ. 8/2-3-05 συνεδρίαση του Συμβουλίου ΤΕΙ
2. Την αρ. 3/16-2-05 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄) ¨Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.¨, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Τ. Α΄/11-6-01) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3027/02.
4. Το Π.Δ. 178/1995 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄) ¨Ίδρυση Παραρτημάτων & Τμημάτων
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) & ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης
και λειτουργίας τους¨
5. Το Π.Δ. 163/2002 ¨Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)¨
6. Την αναγκαιότητα κάλυψης πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών, με πρόσληψη
Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου
χρόνου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2004-05

Αποφασίζει

Τη συμπληρωματική προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2004-05, ανά γνωστικά αντικείμενα και ειδικότητες κατά περίπτωση, ως εξής:

Α. Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών για τα γνωστικά αντικείμενα:
Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές
Γλωσσικές Διαταραχές στη Σχολική Ηλικία
Θέματα Κλινικής Ψυχολογίας

Β. Θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών - Λογοθεραπευτή ή Ακοολόγο:
Κλινική Άσκηση.

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

Ως ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών και των Εργαστηριακών Συνεργατών ορίζονται τα ίδια με τα αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄) ¨Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.¨, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Τ. Α΄/11-6-01) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3027/02.


Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με πλήρη προσόντα και μηνιαία αποζημίωση είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και για την πρόσληψη σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη με πλήρη προσόντα, η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που προκηρύσσεται.

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι.

-- Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

-- Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

-- Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επιτυχούς επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

-- Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

 • ΄Οπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων εξωτερικού πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.
 • Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή σπουδές.
 • Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών..
 • Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών και των Εργαστηριακών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα και τις δεκαπέντε ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα.
 • Διευκρινίζεται ότι με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 περίπτωση Γ του Ν. 2916/01 μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι πέντε εβδομαδιαίων ωρών σε μόνιμους ή όχι υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους.
 • Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να ζητήσουν εγκαίρως την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/99) άδεια άσκησης έργου με αμοιβή, ώστε να την υποβάλλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους.
 • Η προσκόμιση της οριζόμενης άδειας αποτελεί τυπικό στοιχείο απαραίτητο για την ανάθεση ωρών και θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων του Σεπτεμβρίου. Αν δεν προσκομιστεί η εν λόγω άδεια οι ώρες θα ανατεθούν στον αμέσως επόμενο όπως αναφέρεται στον πίνακα αξιολόγησης.
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη Επιστημονικών ή Εργαστηριακών Συνεργατών που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους.

Υ Π Ο Β Λ Η Τ Ε Α Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

1. Αίτηση σε Έντυπο του Τμήματος. (για κάθε διδακτικό αντικείμενο)

2. Τίτλοι σπουδών (δίπλωμα ή πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακό).
Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμου αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

3. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1559/86 στην οποία να δηλώνεται η κύρια απασχόληση του.

4. Βεβαίωση της Υπηρεσίας ή της Επιχείρησης, για όσους είναι εργαζόμενοι, στην οποία να βεβαιώνεται αν η συγκεκριμένη Υπηρεσία ή Επιχείρηση ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.

5. Γενικά κάθε στοιχείο που αποδεικνύει τα προσόντα του .

6. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

 • Όλα τα αντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.
 • Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο Εξωτερικό.
 • Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από 11-3-05 μέχρι και 17-3-05 στην Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας, από την οποία δίνονται και τηλεφωνικά πληροφορίες, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2610- 369 160.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ

Δρ. Καθ. Ι. Μακρυγένης

  copyright © 2003-2004, Τμήμα Λογοθεραπείας